สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นางสาว
สุภัตรา เปี่ยมวัตถาภรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2
นาง
จรรยาพร แสงนาค กรมการข้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3
นาง
จิณณาพัต ปาจรีย์อนันต์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
4
นางสาว
สุนันทินี ปัสสาราช กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5
นาย
อิสิวัฒน์ บัณฑราภิวัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
6
นาง
สมภัทร ชูอิสสระ การประปาส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
นาย
ศตวรรษ เศรษฐรังสรรค์ กรมวิชาการเกษตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8
นางสาว
ชนิตร์นันทน์ ผิวสุวรรณ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9
นาย
ชนินทร์ ขาวจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10
นาย
จรัสพงษ์ จำนงทอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
11
นาง
กรรณิกา สะและน้อย กรมการข้าว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
12
นางสาว
กันตรัตน์ ภู่ศิริ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
13
นาย
พีระพงษ์ พูลสมบัติ สำนักงาน ก.ล.ต. เจ้าหน้าที่บริหาร
14
นาย
สกล วิธูรจิตต์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ
15
นางสาว
สุธาสินี เชาว์วิศิษฐ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
16
นาย
ยุรนันท์ โพธิ์ปั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
17
นางสาว
จีระภา นพไธสง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
18
นาย
เกรียงไกร บัวมี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
19
นาง
ทัศนีย์ เจิมประสาทสิทธิ์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
20
นาย
กิตติพรชัย ม่วงกลม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
21
นาย
ธันว์ ตังสุรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผอ.กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ
22
นาง
พิศวาท ภาพสุวรรณ การประปานครหลวง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
23
นาย
ศักย์ศรณ์ พิมพ์ไส การประปานครหลวง หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงานบริการและบำรุงรักษา
24
นาง
อภิญญา โรจนะหัสดิน การประปานครหลวง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
25
นางสาว
ศศิโสภา สุดจันทร์ การประปานครหลวง นิติกร 5
26
นาง
กันตนา มีชัย การประปานครหลวง ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมาย ฝ่ายกฎหมาย
27
นางสาว
วิลาวัณย์ ปั้นตระกูล กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
28
นางสาว
ดนิตา หมื่นตุ้ม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
29
นางสาว
รสสุคนธ์ ก๋งอุบล กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30
นางสาว
พรชนก ธีระเทพ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พนักงานส่งเสริมการลงทุน
31
นางสาว
สุรางคนา เฟื่องงาม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ
32
นางสาว
ณัฐทรินีย์ จิตเที่ยง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
33
นาย
นิวัตร สถิตกาญจนะ การประปาส่วนภูมิภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ
34
นาง
สุดารัตน์ พรหมวิรัช การประปาส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
35
นาย
อุทัย ดวงสูงเนิน กรมศุลกากร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
36
นาย
กิตติศักดิ์ ทองวิเชียร การประปาส่วนภูมิภาค หัวหน้างานแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
37
นางสาว
เนตรชนก สุขแย้ม กรมธุรกิจพลังงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
38
นาย
คณิต มีปิด กรมศุลกากร นิติกรชำนาญการพิเศษ
39
นาย
สรรพสิทธิ์ สรรพนุเคราะห์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
40
นาง
พันธชุลี จิตรสมบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
41
นาง
วจี จิระธนะชิต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
42
นาย
ธนบูรณ์ สถิราวุธ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหาร
43
นางสาว
ชณัฐญา สิกขะเจริญ กรมสรรพสามิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
44
นางสาว
อ้อมฤทัย อ่องสาคร กรมสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
45
นางสาว
ปุณณิญาณ์ งามปลั่ง กรมสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
46
นาย
มนต์ชัย เจริญยิ่งยง กรมสรรพสามิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์
47
นางสาว
กุลวดี ศรีธัมมา กรมที่ดิน นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
48
นาย
วันยุทธ สุวรรณเครือ กรมศุลกากร นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
49
นางสาว
นริสรา มาลัยพงษ์ กรมที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
50
นาย
สุธี เอื้ออารักษ์ กรมทางหลวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
51
นาย
ไพเราะ เพชรประพันธ์ กรมทางหลวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
52
นาย
พงษ์ศักดิ์ รัตนวิภา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
53
นาย
อานนท์ วิเศษ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วน สำนักบริหารข้อมูลกลาง
54
นาย
ปริญญา แก้วเอี่ยมสุข คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
55
นางสาว
จารุวรรณ ภูวจรูญกุล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นักบริหารงานทั่วไป8
56
นาย
ปนิสภ์ วณิชชานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
57
นางสาว
ณปภัช โพธิธีรบุตร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
58
นางสาว
ชนกานต์ รังสฤษฏ์วิศรุต สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พนักงานฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน
59
นางสาว
วรนารถ ปกครอง กรมศุลกากร นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
60
นางสาว
กีรดา อัครปรีดี กรมพัฒนารกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นิติกรปฏิบัติการ
61
นาย
วิชัยรัตน์ ควรนิคม การไฟฟ้านครหลวง ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงานบริการระบบจำหน่าย
62
นาย
ธนะศักดิ์ เตียวปิยะกุล การไฟฟ้านครหลวง นักประมวลผลข้อมูล 10
63
นาย
เสถียร เครือษา การไฟฟ้านครหลวง ช่างเทคนิคสายอากาศ 7
64
นาย
ธนวัฒน์ เพียรธรรม การไฟฟ้านครหลวง นักบัญชี 6
65
นางสาว
รติกร วรรณบวร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
66
นาง
ศันสนีย์ ปิ่นทอง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เภสัชกรชำนาญการ
67
นาง
นาตยา การปรีดี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
68
นาย
สราวุฒิ คุ้มพันธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
69
นางสาว
เสาวณี จันทร์รอด กรมธุรกิจพลังงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
70
นาย
วิษณุ เชื้อพันธุ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นิติกรชำนาญการพิเศษ
71
นาย
กิตติคุณ วัฒนกุล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นักบริการการลงทุน 6
72
นส
นันทนา สถาพรนานนท์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นักบริการการลงทุน 8
73
นางสาว
พิมพ์พนิต วันเพ็ญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
74
นาง
ชุติมา วิไลพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
75
นาย
สุดเขตแดน เฉลิมศิริหล้า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม นิติกรชำนาญการ
76
นางสาว
สุประวีณ์ วงศ์สุโขโต กรมวิทยาศาสตร์บริการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
77
นางสาว
พรพรรณ ปานทิพย์อำพร กรมวิทยาศาสตร์บริการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
78
นาง
ลีวรรณ ตันกิตติวัฒน์ การประปานครหลวง ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานบริการ
79
นาย
ถิร เกียรติวิวัฒน์ กรมธุรกิจพลังงาน พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
80
นาง
ฐิติรัตน์ พืชโรจน์ กรมการขนส่งทางบก นิติกรปฏิบัติการ
81
นาง
ธนิฏฐา เลิศเจริญฤกษ์ การประปานครหลวง ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักงานประปาสาขาบางเขน
82
นาย
กิตติพงค์ หมีปลั่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
83
นาย
อิษฎา วิทูรากร กรมการขนส่งทางบก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
84
นาย
ไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ กองควบคุมการค้าสัตวน้ำและปัจจัยการผลิต นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
85
นางสาว
แก้วตา แตงอ่อน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
86
นาย
ลำภูมิ เทียบชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
87
นางสาว
วิไลลักษณ์ เกศษี กรมการค้าต่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
88
นาย
ธัชกฤช สุวรรณโณ กรมการค้าต่างประเทศ นิติกรชำนาญการ
89
นางสาว
นันท์นภัส สิริกานติโสภณ กรมการค้าต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
90
นาง
กนกอร ธีรานุรักษ์ กรมการค้าต่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
91
นางสาว
ถนอมจิต วนวัฒนากุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
92
นาง
วีระพร สุขสมจิตร กรมประมง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
93
นาย
กิติศักดิ์ กลิ่นทอง กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
94
นาง
อรนุช ชื่นกลิ่นธูป กรมศุลกากร สำนักแผนและการต่างประเทศ หัวหน้าฝ่ายวางแผน
95
นาย
เอกกมล ณ น่าน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
96
นาง
ภูษณิศา ช่วยประคอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
97
นางสาว
ปวันรัตน์ คูเปี่ยมรักษ์ กรมศุลกากร สำนักแผนและการต่างประเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
98
นาย
บรรจง สุกรีฑา กรมโรงงานอุตสาหกรรม รองอธิบดี
99
นาย
วีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง ผู้อำนวยการ
100
นาง
นุชนาด จันทร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
101
นาย
วัฒนชัย กลีบรัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรปฏิบัติการ
102
นางสาว
ธนิฏฐา พุ่มอิ่ม ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้วิเคราะห์
103
นางสาว
อวิกา ศิริเดช กรมการขนส่งทางบก นักวิชาการขนส่ง
104
นางสาว
เกษราณี แสงตะคล้อ กรมการขนส่งทางบก นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
105
นางสาว
นิชา สาทรกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
106
นาง
วณิสรา สุขวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ
107
นาง
โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ
108
นาย
คุณันต์ บางภูมิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ
109
นางสาว
มนพะงา เล็กขาว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ
110
นางสาว
ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
111
นางสาว
ชัชวรรณ เย็นอาคาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
112
นาง
อารีย์พันธ์ เจริญสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
113
นาย
ธีรวิทย์ อรุณรัศมี กรุงเทพมหานคร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
114
นางสาว
สุนทรี ส่งเสริม กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
115
นาย
ศรัณยู จำปาไชยศรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์
116
นางสาว
เพ็ญนภา จรัสแสงกุลกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
117
นาง
พรพรรณ ศุภนคร สำนักงานประกันสังคม ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
118
นางสาว
สุกิจจา วานิชพงษ์พันธุ์ สำนักงานประกันสังคม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
119
นาง
วิไลพร วงษ์ไอยรา สำนักงานประกันสังคม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
120
นางสาว
สุปรียา รอดเรือง สำนักงานประกันสังคม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
121
นางสาว
รุ่งสุรีย์ เรืองธาตรี สำนักงานประกันสังคม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
122
นางสาว
พรรัตน์ สัจจะวิเศษ สำนักงานประกันสังคม นิติกรปฏิบัติการ
123
นาย
เอกวิทย์ เป้วัด สำนักงานประกันสังคม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
124
นางสาว
รัชนี ศรีชัยตัน กรมการขนส่งทางบก นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
125
นาง
พริ้มเพรา พูลสวัสดิ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
126
นางสาว
จิตอาภา กุลวานิช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
127
นาง
สมใจ ตันติวิภานุวงศ์ กรมการค้าภายใน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
128
นางสาว
วลัยพรรณ กันบัว สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
129
นาย
อรรถพนธ์ ภิรมย์ทอง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นิติกร
130
นาย
นภดล สุขพันธุ์ กรมประมง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
131
นาย
ฐกร สุปรียาภรณ์ กรมสรรพากร นักวิชาการภาษี
132
นางสาว
มัสลิน จีระสุข สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
133
นาย
อภิสิทธิ์ เจียมจวนขาว สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
134
นาย
เสรี ตันพานิช สำนักงานกฎหมายและคดี นิติกรชำนาญการพิเศษ
135
นางสาว
ภัศรา สกุลวงค์ กรมการขนส่งทางบก นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
136
นาย
ถาวร ธรรมกรณ์ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย
137
นาย
อาสิน ไชยกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
138
นาย
อนุรักษ์ ชัยวิเชียร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
139
นางสาว
วาสิฏฐี พูลสวัสดิ์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
140
นางสาว
วาสิฏฐี พูลสวัสดิ์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
141
นาย
วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
142
นางสาว
จารุวรรณ มณฑิราช สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
143
นาง
นงลักษณ์ จันทร์ดำ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
144
นางสาว
ประสพสรรพ์ กมลยะบุตร กรมการข้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
145
นางสาว
วรากร คำมูล กรมการค้าต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
146
นางสาว
สายทอง รุ่งเรือง สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
147
นาง
สุภาพร จันทร์ทองใบ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
148
นาย
นที เทียนประทีป สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
149
นาย
ธนวรรธน์ อารีย์สันติชัย กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรชำนาญการ
150
นาย
อรรณพ อัษฎามงคล กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรชำนาญการ
151
นางสาว
เกวลี จำปา กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรปฏิบัติการ
152
นาย
อรินทม์ แก้วกลิ่น กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรปฏิบัติการ
153
นาย
นพรัตน์ ช่วยนุสนธิ์ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรปฏิบัติการ
154
นาย
ดำเนิน สารศรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิศวกร8
155
นางสาว
ปานทิพย์ ผลงาม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิศวกร5
156
นาย
องอาจ ภิรมย์ปักษา กรุงเทพมหานคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
157
นางสาว
ปิยะมาศ คดโมก กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
158
นาง
ณัฐธภา ศรีสงคราม กรมโรงงานอุตสาหกรรม นิติกรชำนาญการ
159
นาย
ดำรงศักดิ์ ณ ระนอง ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
160
นาย
ปัทมพงศ์ โล่สุวรัตน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
161
นาย
อนุชิต ศิริรัชนีกร ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน
162
นางสาว
สณัฎฐนันท์ สังสิทธิวงศ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
163
นาย
เอกพงษ์ หริ่มเจริญ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
164
นางสาว
พลอยรวี เกริกพันธ์กุล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
165
นาง
ชไมพร พงศ์พยุหะ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
166
นาย
ธีร์ แดนวิวัฒน์เดชา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
167
นาง
ตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์ กรมที่ดิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
168
นาย
ศุภชัย โปฎก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้อำรวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงารกำกับโรงงาน
169
นางสาว
โชษิตา ควรเลี้ยง กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
170
นางสาว
ดุลาลัย เสฐจินตนิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
171
นางสาว
อภิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เภสัชกรปฏิบัติการ
172
นาย
วิทวัส แก้วประสิทธิ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรชำนาญการพิเศษ
173
นางสาว
ธีรวดี สุภาวนิตย์ สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
174
นาง
ประภา ศรีวงษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน
175
นาย
กฤษดา ลิมปนานนท์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เภสัชกรชำนาญการ
176
นาย
ชัยณรงค์ โชไชย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประธานคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 1-พัฒนาศูนย์รับคำขออนุญาต
177
นางสาว
จารุวรรณ เชิญกลาง กรมศุลกากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
178
นาง
ชนิดา แก้ววิจิตร กรุงเทพมหานคร นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัย
179
นาย
ธีรวุฒิ เจริญสุข การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
180
นางสาว
ภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร อย. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
181
นาย
โกสินทร์ สังข์นุ่น กรมการกงสุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
182
นางสาว
สมาริน ศิริสวัสดิ์ กรมการกงสุล นิติกรปฏิบัติการ
183
นางสาว
พรรณิภา ทับวงษ์จันทร์ กรมการกงสุล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์
184
นาย
เจษบดินทร์ เสือคำ AllsolutionsOne manager
185
นางสาว
รวิสรา หทัยเสรี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง นักวิชาการภาษีชำนาญการ
186
นาง
วิชยา สธีพุฒิพงค์ กรมสรรพากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
187
นาง
วิไพร วงษ์อัยรา สำนักงานประกันสังคม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
188
นาง
จันทรี วงษ์ศิริ กรมสรรพากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ