สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นาย
หริศ เหล่าวิทยวงศ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
นางสาว
สุระณี เหลืองธาดา การประปาส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการกองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
นาย
ชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
4
นางสาว
ศรีนวล อูอาเล้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
5
นางสาว
สุดจิตร ลาภเลิศสุข กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6
น.อ.
วัฐพล เมฆดี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการกองแผนและวิศวกรรม ทสอ.กห.