สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นาย
ดำรงค์ สุขเกิด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2
นาย
สุทธิรักส์ ศุขเขษม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาจารย์
3
นาย
ปกรณ์ เอื้อวัชโร Quark System Project Manager
4
นาย
ปรีดิชา จรัลพงษ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5
นาย
จิตติ บรรจุ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
6
นาย
อัษฎางค์ โชติมัย ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7
นาย
ศุภฤกษ์ คำพุฒ กรมโยธาธิการและผังเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
8
นาย
พงษ์เทพ พรหมศิริ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วิศวกรระบบ
9
นางสาว
รัตนา ปั้นงาม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10
นางสาว
นาริน จุ้ยลำเพ็ญ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
11
นางสาว
ดวงสมร ชูดีจันทร์ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ช่างภาพการแพทย์ชำนาญการ
12
นาย
กฤตภัค พรหมมาบุญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เจ้าหน้าที่
13
นาย
กฤช พลไพรสรรพ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เจ้าหน้าที่อาวุโส
14
นาง
เบญจมาส เลิศชาคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนัก
15
นาง
พนิตตา พิมพกรรณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หัวหน้างาน
16
นาย
สัญญา วาสพกานต์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เจ้าหน้าที่อาวุโส
17
นางสาว
พรพิมล ศิริมัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารระบบคลังข้อมูล
18
นางสาว
ศิริพันธ์ เหมืองสิน สำนักงานหนักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสารสนเทศ
19
นาย
กมล เกษธรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง หัวหน้างาน
20
นาย
ธนัทพงศ์ ปราโมทย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า
21
พ.อ.
อนิวรรต เหมนิธิ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22
นางสาว
ทัศนีย์ สุชีวกุล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
23
นาย
ปณิธี ธัมมวิจยะ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
24
นาย
กาญจน์ คุ้มทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์
25
นาง
รุจิรา จุลภักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาจารย์
26
นางสาว
วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ
27
นาย
ธีรวุฒิ เกตุแป้น สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
28
นาย
ธนา อมรภัทรกุล ศูนย์เทคโนฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
29
นาย
ธีรภัทร์ พากเพียร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
30
นาย
ณัฏฐ์ เงาศรี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
31
นาย
เอกนรินทร์ แจ่มแจ้ง G-Able ประจำสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เจ้าประมวลประข้อมูล
32
นาย
กฤษณะ โมราสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
33
นาย
เทวัน คงสบาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
34
น.ส.
ปิติพร? ปิติเสรี สำนักงาน?ปลัด?กระทรวง?การพัฒนา?สังคม?และ?ความมั่นคง?ของ?มนุษย์? นักวิชาการ?คอมพิวเตอร์?ชำนาญการพิเศษ
35
นาย
เฟาซี เจ๊ะเต๊ะ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส
36
นางสาว
ชนัดดา แสงสว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พนักงานสอบทานสินเชื่ออาวุโส ระบบงานคอมพิวเตอร์
37
นาย
จรัสพงษ์ จำนงทอง กระทรวงพลังงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
38
นาย
อภิชาติ อุทธา สำนักงานสถิติแห่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
39
ดร.
รุจิรา คงนุ้ย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อาจารย์
40
ดร.
สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อาจารย์
41
นาย
สุธรรม เทศรำพรรณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เภสัชกรชำนาญการ