สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นาย
ณัฐวุฒิ จุ้ยเปี้ยว กองแผนงาน กรมควบคุมโรค นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2
นางสาว
จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3
นาย
ณัฐพล สมบูรณ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
4
นาย
กิจจา จงเป็นสุขเลิศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
5
นาย
อิศเรศ นาถะพินธุ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
6
นางสาว
สุภามาศ พรหมใจรักษ์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
7
นาย
ธีระเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
8
นาย
สุประเสริฐ ขาวละออ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
9
นางสาว
วัยญา ยิ้มยวน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
10
นางสาว
ศิริขวัญ สุขศรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
11
นางสาว
เยาวรัตน์ เอ่นนู กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
12
นาย
ประณตพล ดลดุสิตา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
13
นาย
อัษฎางค์ โชติมัย กรมควบคุมโรค นักวิชาการคอมพิวเตอร์
14
นาย
อนุรัตน์ สมตน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หัวหน้างานบริหารฐานข้อมูล
15
นาย
สัญชัย ชาสมบัติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้ช่วยเลขาธิการ
16
นางสาว
ขนิษฐา ภูสีมุงคุณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หัวหน้างานบริหารกองทุน
17
นาย
อรรถพล ถาน้อย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มดิจิทัล
18
นาย
นพดล เสาร์สุวรรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
19
นาย
ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รองเลขาธิการ
20
นาย
วรวิทย์ พยุงเกียรติบวร กรมควบคุมโรค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
21
นางสาว
มะลิ สมัครสมาน สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
22
นาย
ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
23
นาง
ดิลกา สถิตพิพัฒน์ สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
24
นางสาว
ฐิติยาพร พรหมพิทักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
25
นาย
นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
26
นางสาว
สุวพัชญ์ ทัยเพียรธรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นวช.คอมพิวเตอร์
27
นาง
นันทพร บุญเอก กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
28
นางสาว
ประนมพร โลกคำลือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
29
นาย
จุมพต สังข์ทอง กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
30
นาย
ภูมา ธรรมกุล สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รองเลขาธิการ
31
นาย
กิติศักดิ์ ศิริมังคละ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
32
นาย
สุรเชษฐ สุวรรณไพบูลย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
33
นาย
วิชัย ลายทอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
34
นาย
สันติ สิทธิเลิศพิศาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
35
นางสาว
ปิยนันท์ วงษ์กุล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
36
นาย
วราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง กรมที่ดิน ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ
37
นางสาว
เอมอร เสียงใหญ่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รองอธิบดี
38
นาย
สุชีพ ตันติวุฒิพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
39
นางสาว
น้ำทิพย์ มากนคร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
40
นาย
พลพัฒน์ นภาวรานนท์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ
41
นาย
สุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.
42
นางสาว
กรรณิการ์ จิณารักษ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ
43
นางสาว
เพชรรัตน์ ตันสุริยวงศ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
44
นาง
ทับทิม ทิพย์พิลา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
45
นาย
ยุทธนา แย้มสี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
46
นาง
จิตลัดดา เสียงใส สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
47
พ.ต.ต.
สุริยา สิงหกมล กรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
48
นาย
พัลลภ เกิดเทพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
49
นาย
รัชพล เตชะพงศกิต สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักวิชาการ SMEs 6
50
นาย
สัมฤทธิ์ ดวงแก้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าคดีพิเศษชำนาญการ
51
นาย
อัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ
52
นาย
คเณศศักดิ์ ชัยอินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
53
นส
ณิชาภา แสงสง่าตระกูล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักวิชาการ SME5
54
นางสาว
นารี แซ่เฮ่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
55
นาย
ทิชา คงห้วยรอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
56
นาย
ณัฐวุฒิ ทองแผ่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
57
นางสาว
จินตนา สุ่มประดิษฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
58
นาย
ธวัชชัย ไทยเขียว สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
59
นางสาว
จุฑามาศ ลิปิการถกล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองอธิบดี
60
นาย
สุนิตย์ พูลสวัสดิ์ กรมทางหลวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
61
นางสาว
รัชนี ชาญวิทยเดช กรมการขนส่งทางบก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
62
นางสาว
เพลินพิศ แซ่เตีย กรมการขนส่งทางบก หัวหน้ากลุ่มบริหารข้อมูลและระบบสารสนเทศ
63
นางสาว
รัชชาภรณ์ สกุลพราหมณ์ กรมการขนส่งทางบก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
64
นาย
ศิวัช ภูครองหิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
65
น.ส.
นันทนา สถาพรนานนท์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นักบริการการลงทุน 8
66
นางสาว
วันวิสา ธรรมาสถิตนุกุล กรมทางหลวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
67
นาย
อรรถพล ถาน้อย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มดิจิทัล
68
นางสาว
อุษณีย์ เกษรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
69
นาง
เพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
70
นาย
วุฒิพงษ์ ประยูรเวชสิทธิ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นัวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
71
นาย
เลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
72
นาย
มนุเชษฐ อินแปง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
73
นาย
ดำเนิน สารศรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิศวกร 8
74
นาย
คณุตม์ เทพสุนทร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริหารทั่วไประดับ 6
75
นาย
พิทยา ธนวณิชย์กุล การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
76
นาย
สิทธิชัย พรหมเดช กรมราชทัณฑ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
77
นาย
ปรีดิชา จรัลพงษ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
78
นางสาว
ณธารา ฐิติธราดล กรมราชทัณฑ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
79
นาย
ฐกฤต เฉลยวาเรศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักวิชาการสถิติชำนาญการ
80
นาย
อนนท์ ธรรมพรหม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
81
นาย
ธวัชชัย ชัยวัฒน์ กรมราชทัณฑ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
82
นางสาว
สุธาทิพย์ คล้ายเหล็ง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
83
นาย
สุเมธ วนาลีสุขสันต์ กระทรวงคมนาคม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
84
นางสาว
ศิริประกาย วรปรีชา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
85
นางสาว
จารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
86
นาย
พิพัฒน์ โชคอาภา กรมท่าอากาศยาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
87
นาย
พงศ์คณิน จิรขจรชัย กรมท่าอากาศยาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
88
นางสาว
วรรัตน์ โสภณสกุลแก้ว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมท่าอากาศยาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
89
นางสาว
เสาวลักษณ์ วรรณดิลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
90
นาย
สุรพงษ์ ปัญญามัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้บริหารทีม
91
นาย
สิริพงศ์ โสธนะยงกุล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย
92
นาย
พิมาน วัชโรบล บมจ.ธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
93
น.ส.
จิตวลี เตียรณปราโมทย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
94
นาย
บุญยืน ตันไถง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นักบริหาร 10
95
ดร.
พงษ์สิน ภูแสนคำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด รองผู้อำนวยการฝ่าย ทีมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS