สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นาย
นิติพัฒน์ คุ้มวงษ์ กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2
นางสาว
สุรัสดา นิปริยาย กรมการขนส่งทางบก ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
3
น.ส.
สวรรยา พุ่มเข็ม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พนักงานวิเคราะห์ระบบงานคุณภาพ 6
4
นาย
กวีพันธ์ ยวงบัณฑิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พนักงานวิเคราะห์ระบบงานคุณภาพ
5
ดร.
สุปรีย์ ศรีสำราญ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด นักวิเคราะห์อาวุโส
6
นาย
วัลลภ? แซ่เจีย? Chaiyagarn Consulting SVP ENTERPRISE SOLUTION
7
นาย
อรุณศักดิ์ เจนอารีวงศ์ BGA client partner
8
นาง
วิไลพร อำนวยทรัพย์ บริษัทไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด Senior System Engineer
9
นาย
อานนท์ ตานะเศรษฐ สวทน. นักวิเคราะห์นโยบาย
10
นาย
พงษ์ศักดิ์ ลิมป์พรพิพัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบาย
11
นาย
ธีรเดช ภาคกระแสร์ Davnetwork InternShip
12
นาย
ธนาณิตย์ สันติวิริยนนท์ freewill solution Manager
13
นาย
ธีรยุทธ พืชธัญญากิจ Investor Investor
14
นางสาว
ปาริชาติ เยพิทักษ์ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
15
นางสาว
ศศิกานต์ ทายิดา องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย นักคอมพิวเตอร์ ระดับ 5
16
นาย
เฉลิมชัย บุญเลี้ยง องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย นักคอมพิวเตอร์ ระดับ 5
17
นาย
ธนพล จั่นลา องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย นักคอมพิวเตอร์ ระดับ 5
18
นางสาว
นภาพร สุวรรณโคตร กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
19
นางสาว
นภาพร สุวรรณโคตร กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20
นาย
สุภัทร์ ตั้งตรงจิตร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
21
นส.
เรวดี ประสพศิลป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
22
นาย
เจริญศักดิ์ เจริญเลิศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
23
พลเรือตรี
ปิยะ อาจมุงคุณ สถาบันการบินพลเรือน ผู้ว่าการสถาบัน
24
น.ส.
มยุรี ลงสุวรรณ์ การยางแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
25
นาง
สุพิตร พัดเปรม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน
26
นาง
ประภาศรี บุญวิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
27
นางสาว
พิไล หิรัญวาทิต สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
28
นาย
ไพฑูรย์ ดำรงกุลชัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
29
นางสาว
น้ำทิพย์ ฉิมสุด สำนักงานกิจการยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
30
นาย
สมคิด ลีลิตธรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
31
นาง
วิภา พลพรรัตน์ การเคหะแห่งชาติ นักบริหาร ระดับ 11
32
นางสาว
วิภาวี กายบริบูรณ์ การเคหะแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
33
นางสาว
ณภัทร พิมานมาศ กรมการท่องเที่ยว นักพัฒนาการท่องเที่ยว
34
นางสาว
นิจพร เค้าอุทัย การเคหะแห่งชาติ ผู้อำนวยกองวางแผนและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
35
นาย
สุบรรณ ประครองใจ กรมการท่องเที่ยว นักพัฒนาการท่องดที่ยวชำนาญการพิเศษ
36
ศ.นพ.
สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการ
37
นางสาว
สุทิสา น้อมรักษา สำนักงานกิจการยุติธรรม นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
38
นางสาว
ฐานวดี ด้วงนิล สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา นักวิชาการ
39
นางสาว
ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา นักวิชาการ
40
นาย
ศตวรรษ เศรษฐรังสรรค์ กรมวิชาการเกษตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
41
นาย
ภัทร จารุวัฒนมงคล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เศรษฐกรปฏิบัติการ
42
นาย
วรากร สอนนุ้ย การยางแห่งประเทศไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
43
นาย
ธนวัสส์ ประเทืองพงศ์ การยางแห่งประเทศไทย หัวหน้ากองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การยางแห่งประเทศไทย
44
นางสาว
นภัสนันท์ แซ่เอี๊ยะ กรมหม่อนไหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
45
นาย
วิชัย จิรนันท์ สหวิริยาซิตี้ จก. ผู้จัดการ
46
นางสาว
เอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
47
นางสาว
อุทัยกร กิ่งแก้ว สำนักงานกิจการยุติธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
48
นางสาว
ชนัญชิดา นาคปลัด กรมการขนส่งทางบก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
49
นางสาว
กุลธิดา สมิตไมตรี สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
50
นาง
สายฝน สันประโคน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน เจ้าหน้าที่การเงิน
51
นาง
สิริพรรณ ทองนิล สถาบันการบินพลเรือน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
52
ดร.
วราภรณ์ เต็มแก้ว สถาบันการบินพลเรือน ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน
53
นาง
วัลลภา บูรณะเรศน์ สถาบันการบินพลเรือน หัวหน้าแผนกผลิตและพัฒนาการศึกษา
54
นาง
อุมาพร ดีบุกคำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ
55
นางสาว
อรอุมา เรืองทอง สถาบันการบินพลเรือน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
56
นาง
โสนน้อย บุราเจริญ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
57
นาย
โกศล เนติรัตน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
58
นาย
อนุชิต พึ่งปัญญาดี สำนักงานสถิติแห่งชาติ นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ
59
นาย
วันชัย รุ่งเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนอุบลวิทยาคม
60
นาง
บุณฑริกา ศุภลักษณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนอุบลวิทยาคม
61
นางสาว
จุไรรัตน์ สิริพัฒนธาดา องค์การสรา กรมสรรพสามิต หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
62
นาย
ธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
63
ดร.
อิสิวัฒน์ บัณฑราภิวัฒน์ กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแลัการสื่อสาร ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการเกษตร
64
นาย
ชัยวัฒน์ ประภานวรัตน์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
65
นาง
ประเสริฐสุข จามรมาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
66
นาย
ธนาพันธ์ สุกสอาด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์
67
นาย
ธนนพพล สถิตย์สุวรรณ กรมการข้าว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
68
นาย
เศรษฐวุฒิ ใหญ่โต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
69
นางสาว
ทัศนีย์ สุชีวกุล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
70
นางสาว
ชุตินันท์ พุ่มกลิ่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
71
นางสาว
รัตติกาล เคนดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
72
ว่าที่ ร.ต
อธิกเศรษฐ ทองเวส สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
73
นาย
มนตรี จินดาหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
74
นาย
วิชิต จิรมงคลการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
75
นาย
พิชิต ศึกษากิจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
76
นางสาว
ปิยเนตร พรรณดวงเนตร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
77
นางสาว
ปาจรีย์ ซาลิมี การประปานครหลวง รองผู้ว่าการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
78
นางสาว
ธนวรรณ สบายใจ EXIM BANK พนักงานปฏิบัติการ
79
นางสาว
สุวิมล พิฤกษ์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ผู้เขียนโปรแกรม
80
นางสาว
รัตนาวดี สมบูรณ์ กรมบังคับคดี รองอธิบดีกรมบังคับคดี
81
นาย
ณัฐวุฒิ แป้นน้อย กรมบังคับคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
82
นางสาว
ปิยนันท์ วงษ์กุล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
83
น.ส.
แพรวทิพา เครือเพ็ชร กรมโยธาธิการและผังเมือง พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
84
นางสาว
เสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์ กรมโยธาธิการและผังเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
85
นาย
ณัฐภัทร ปรัชญาธิวัฒน์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
86
นาย
จรัสพงษ์ จำนงทอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
87
นาย
ชัชวาล สุรภัฏ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เจ้าหน้ที่พัฒนาสังคม
88
นางสาว
วิทิดา ถีระศิลป์ บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้อำนวยการกองวางแผนกลยุทธ์
89
นาง
จิตราภรณ์ ท่าไม้สุข โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
90
นาง
จิตราภรณ์ ท่าไม้สุข โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
91
นางสาว
พรหมพรรณ สายทองคำ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
92
นางสาว
ณัฐกฤตา วงษ์สายตา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
93
นาย
ดิฐพล สนิทอินทร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
94
นาง
สุชาดา อนันต์วรณิชย์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รองผู้อำนวยการฝ่ายตลาด
95
นาย
ชาลี ชื่นอุไทย กรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
96
นาย
ธนิต จันทร์ประทีป กรมส่งเสริมเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
97
นางสาว
ศศิธร กรพิทักษ์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผู้ช่วยหัวหน้ากองรับและจ่ายเงิน
98
นาง
ปาริฉัตร วิริยะศิริกุล กรมทรัพยากรน้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
99
นางสาว
ฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานสารสนเทศ
100
นางสาว
ปนัดดา ประมวลทรัพย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ นักวิชาการคอมพวเตอร์ชำนาญการ
101
นางสาว
ฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์ กรมทรัพยากรน้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
102
นาย
ชินวัฒน์ เหลืองประสาทพร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ นักวิชาการคอมพวเตอร์ชำนาญการ
103
นางสาว
เหมวรรณ ไกรนุกูล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบานและแผนปฏิบัติการ
104
นาง
เพียงพร ปาร์มวงศ์ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน นักบัญชี
105
น.ส.
.รัดดาว ประภวานนท์ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน นักบัญชี
106
นางสาว
สาวิตรี สมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
107
นาง
อินทิรา โภคปุณยารักษ์ องค์การคลังสินค้า ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
108
นาง
จันทนา อักษรเจริญสุข องค์การคลังสินค้า รักษาการผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
109
น.ส.
อาภรณ์ วิเชียรสรรค์ องค์การคลังสินค้า นักคอมพิวเตอร์ 5
110
นางสาว
ณัฏฐิณี ปิ่นเนียม กรมป่าไม้ ศูนย์สารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
111
นาย
วีร์ ศรีทิพโพธิ์ กรมป่าไม้ ศูนย์สารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
112
นาย
ดำรงศักดิ์ ธนีบุญ กรมป่าไม้ ศูนย์สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
113
นาย
รัชพงศ์ ขวัญเพ็ชร กรมธุรกิจพลังงาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
114
นาย
บุญเสริม เสนาวงษ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ
115
นางสาว
สำเภาว์ งามเชย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
116
นาย
บุญเกียรติ สวัสดิ์โชติชวลิต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
117
นายแพทย์
พลวรรธน์ วิทูรกลชิต กระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
118
นาย
ธนะ มงคลโภชน์ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
119
นางสาว
ภัสรา สดรัมย์ กระทรวงสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป
120
นางสาว
รื่นวงศ์ ใจมั่นคง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
121
นาย
โกญจนาท ผ่องสกุล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พนักงานคอมพิวเตอร์อาวุโส
122
นาย
วิโรจน์ จงกลวานิชสุข กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้อำนวยการ
123
พ.จ.ท.
จำรัส ยิบพิกุล กรมทรัพย์สินทางปัญญา หัวกลุ่มบริหารงานบุคคล
124
นาย
ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
125
นาย
วาณิช โภส Investor Investor
126
นาย
โสภณ ทองศรีงาม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผู้ช่วยหัวหน้ากองวิเคราะห์สารสนเทศ
127
นางสาว
ทิพยสุดา มณีจันทร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พนักงานบริหารงานทั่วไป
128
นาย
ส่งศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นักการข่าว ชำนาญการ
129
นางสาว
ชุติมา ยุวโกศล กรมบัญชีกลาง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
130
นางสาว
จีรวรรณ มะเลิศ กรมบัญชีกลาง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
131
นาง
อมรา กลับประทุม ธนาคารกรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
132
นางสาว
จุฑามาศ บำรุงสุข กรมการค้าต่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
133
นาย
ไชยพัฒน์ วรรณสุทธิ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส
134
นาง
จงกลนี แก้วสด องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
135
นางสาว
เปี่ยมสุข ศิลานิล องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
136
นาย
ทศนิยม ชุ่มชาติ กรมการค้าต่างประเทศ นิติกรชำนาญการ
137
นาย
ทศนิยม ชุ่มชาติ กรมการค้าต่างประเทศ นิติกรชำนาญการ
138
นางสาว
โอปอล วัยวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
139
นางสาว
ญาติมา สิริโอฬารกุล กรมศุลกากร นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
140
นางสาว
พัดชา เรืองชาตรี กรมศุลกากร นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
141
ดร.
สมบุญ โฆษิตานนท์ กรมทรัพยากรธรณี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
142
นาย
ชาครีย์ ทวีทรัพย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองแผนและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
143
น.ส.
ณัฏฐ์เอก ดุษฏีประเสริฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
144
นาย
ครรชิต พะลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
145
นาย
อัฐทวี ธนทวี องค์การจัดการน้ำเสีย หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล
146
นาย
สุชัย เจนพจนารถ องค์การจัดการน้ำเสีย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
147
นาย
ดำรัส หอกิจรุ่งเรือง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
148
นาย
สุวัฒน์ โกสินทรกุล ธนาคารกรุงไทย รองผู้อำนวยการฝ่าย
149
นาย
ธีระรัตน์ วงษ์จักร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
150
ร.ต.
ศุภวิชญ์ สาตราวาหะ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
151
นาย
จิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
152
นาย
วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผูู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินเเละการบัญชี
153
นาย
สุภชัย ภูริเกษม Fiscal policy office Senior economist
154
นาย
ธวัชชัย เเก้วศิริ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
155
นางสาว
ฐิติพร วีระประสิทธิ์ กรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
156
นาย
สิงห์หาญ สุริยา สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
157
นาง
อุษา เลิศเจริญพบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
158
นาย
บดีภัค มีพานิช องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พนักงานสัญญาจ้าง
159
นางสาว
กรรณิการ์ จิณารักษ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ
160
นางสาว
กนกพร ศรีวิทยา สำนักงาน ก.พ.ร. นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ
161
นาย
ประภัทร เนตรคงศิลป กรมท่าอากาศยาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาย
162
นาย
ประภัทร เนตรคงศิลป กรมท่าอากาศยาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
163
นาง
วิภาดา ตริตระการ สำนักงาน ก.พ.ร. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
164
นาง
รัตดาวัล พงษ์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
165
นาย
สมศักดิ์ ธนาวุฒิวร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนากระบวนการธุรกรรมทางการเงิน
166
นางสาว
ณัฎฐิณี แสงกุศลส่ง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
167
นาย
สมศักดิ์ ธนาวุฒิวร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนากระบวนการธุรกรรมทางการเงิน
168
นางสาว
อธิปประภา โพธิ์ระย้า สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
169
นางสาว
สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
170
นางสาว
กัญญาณัฐ บำรุงธรรม กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
171
นาย
ณัฐพล กีรติไพบูลย์ ธนาคารกรุงไทย ผู้อำนวยการฝ่าย
172
นส
มาลี เลิดสกุล general public manager
173
นาย
สทานนท์ วิริยานภาภรณ์ การบินไทย หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน Application
174
นางสาว
ณัฐสุดา ศรีคล้าย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เจ้าหน้าที่อาวุโส
175
นาย
ธวัชชัย ศิริกุล กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
176
นาย
อมร แก้วมรกต กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
177
น.ส
รุงทิพย์ นีรชรานุสรณ์ สมสยาม ธุรการ
178
นาย
กิตติศักด์ ทองยวน การประปาส่วนภูมิภาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
179
นาย
พาเกียรติ ทองดี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5
180
นาย
กิตติศักดิ์ เที่ยงธรรม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย SA
181
นาย
อดิศักดิ์ จันทร์เต็ม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
182
นาย
ศรัณย์ ศรีห่วง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โปรแกรมเมอร์
183
นส.
สินีนาถ ไม้คู่ Loon Hang Lee co.ltd. Manager
184
นางสาว
สุวรรณา เมฆสิริวิไลย Already international co.ltd. Manager
185
นาย
วิชัย ลายทอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
186
นส.
อัจฉรา โพธินิ่มแดง กระทรวสาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริหาร
187
นางสาว
สมศรี พินิจ บ.เอกชน ที่ปรึกษา
188
นาย
พิทักษ์พงศ์ กิตติโสภณ กรมธนารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
189
นาง
ดวงดอม กำเนิดทรัพย์ กรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
190
นาย
ครองยศ อุตอิ่นแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
191
นาง
กอบศิริ แสงหนุ่ม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
192
นาย
อโนชา คลังทวีคูณสุข สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
193
นาย
รุ่งศิริ ประสงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
194
นาง
รุ่งทิพย์ กลางคาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
195
นาย
กิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ กรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
196
นาย
สุรพล นักเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
197
นาย
สมชาย ภูนาสี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
198
นาย
เกรียงเดช มุกปักษาเจริญ Loon Hang Lee co.ltd. Manager
199
นาง
อัมพร แซ่เล็ก Today shop Owner
200
นาย
ปริญญา ร่มแสง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวหน้างานสารสนเทศ
201
นาย
ศุภกิจ เอ็นมี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
202
นาย
ปูชนีย์ ศุขสมิติ BGA Senior Advisor
203
นาย
อนิวรรต ธรรมพันธ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หัวหน้ากองพัฒนาระบบ
204
นางสาว
อรุณลักษณ์ พิภวากร Ideo co.ltd. Manager
205
นาย
สนธยา คล้ายน่วม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์
206
นาย
อดิศร สุทธิเลิศ กรมการพัฒนาชุมชน ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
207
นางสาว
วรรณวิมล พิภวากร กระทรวสาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริหาร
208
นาย
กุศล โชติรัตน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
209
นาย
มานพ สาทถาพร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หัวหน้าฝ่ายบริหารฯและวิชาการ
210
นางสาว
ขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ กรมสรรพากร ผุ้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ6 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
211
นาย
อานนท์ สิงห์ล้ำเลิศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
212
นาง
วรรณี อมรสิริพาณิชย์ Ideo co.ltd. Manager
213
นางสาว
โสรยา วงษาไฮ ศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
214
นาย
วิเลิศ เลิศบัณฑิตกุล บจม. การบินไทย ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสเทคโนโลยีสารสนเทศ
215
น.ส.
อรนุช บุณยเกื้อกูล บมจ. การบินไทย ผู้จัดการกองฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรการ
216
นางสาว
มนศจี อิสสระชัยยศ บมจ. ปตท. Analyst
217
นาย
ธนลักษณ์ เรืองวิทยานุกูล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
218
นางสาว
นุชนารถ บุญทัน บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน Senior Information Technology Specialist
219
นาง
มณฑินี กาลวิโรจน์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่าย
220
นางสาว
อัจฉรา อัจฉริยาเพ็ชร UFIC ผู้จัดการ
221
นาย
ธนิน พวงมะลิต บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
222
นาย
พณ รัชฎาภิบาล บมจ.ปตท. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
223
นาย
เฟาซี เจ๊ะเต๊ะ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส
224
นางสาว
เบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
225
นาย
สัญลักษณ์ บุญมาศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
226
นางสาว
ปิยะพร กะหละหมัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หัวหน้างานตรวจจ่าย
227
นาย
อนิวรรต ธรรมพันธ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หัวหน้ากองพัฒนาระบบ
228
นาง
พรทิพย์ สุดเกษม ห้างหุ้นส่วนสามัญสุดเกษม ผู้ประกอบการ
229
นาง
กุศล ศรีอุทัย ห้างหุ้นส่วนสามัญศรีอุทัยจำกัด ผู้ประกอบการ
230
นาง
รัชนีย์ รักษาจิตต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หัวหน้ากองจำหน่ายสลาก
231
นาย
ดุสิต รุ่งเรือง ืสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หัวหน้ากองการเงิน
232
นาย
อภิวัฒน์ เดชวรสิทธิ PTT Public Company หัวหน้าทีม
233
นาย
วชรภล วิเศษโกสิน PTT Green Energy Thailand Senior IT Officer and Compliance
234
นาย
กฤษณ์ กำจาย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นักยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิิทัลอาวุโส
235
นาย
เปรมวิทย์ ประสิทธิ์สมบัติ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย avp
236
นาย
ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ