สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นางสาว
วรรณี พุฒแก้ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศา
2
นาย
นิติ ดาราหะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา สหกรณ์จังหวัดสงขลา
3
นาย
ณัฐพล เพชรวโรทัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
4
นาง
พศมน เจตน์ครองสุข สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
5
นาย
ถาวร บุญศรี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายช่างเทคนิคอาวุโส
6
นาย
เกียรติศักดิ์ ตันธนกุล เทศบาลตำบลระโนด นายกเทศมนตรี
7
นาย
เสน่ห์ รักรงค์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
8
นาย
ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
9
นางสาว
ธาริยา เสาวรัญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
10
นางสาว
ภัทราชานน แก้วพรหมราช สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
11
นาง
วิจิตรา วรรณกูล เเขวงทางหลวงชนบทสงขลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
12
นาย
ธัญพัฒน์ สุวรรณรัตน์ เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย นายกเทศมนตรี
13
นาย
พิมลศักดิ์ หมายดี สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ผู้อำนายการ
14
นาย
วิจารณ์ แจ้งสว่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
15
นาง
ธัญวรรณ จันทร์ทอง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่? 17? ?จ.สงขลา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
16
นาง
นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
17
นาย
ธนกฤต นาคจารุพงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4
18
นาง
อภิรดี อาษาพันธ์ บมจ.ทีโอที ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่4
19
นาง
วลัยลักษณ์ ชะโนวรรณะ บมจ.ทีโอที ผู้จัดการส่วนประจำ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4
20
นาย
ชวลิต ทองวิเศษ บมจ.ทีโอที นักปฏิบัติการช่างเทคนิค 9
21
นาย
สิทธิชัย จงสุพรรณพงศ์ บมจ.ทีโอที ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4.1
22
นาย
คณิต เพชรบูรณ์ บมจ.ทีโอที นักปฏิบัติการช่างเทคนิค 5
23
นาย
จงกรม สมพงษ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
24
นาย
วัชรชัย ปราบณรงค์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
25
นาง
ทรงศรี ศรีรักษ์ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา หัวหน้าแผนกธุรการและพัสดุ
26
นาย
ศุภกิจ พงศ์อักษร สำนักงานเทศบาลตำบลควนเนียง นายกเทศมนตรีตำบลควนเนียง
27
น.ส.
สุธาสินี ณ ตีป การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6
28
นาย
สุทธิพงษ์ ขุนฤทธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลควนเนียง ปลัดเทศบาลตำบลควนเนียง
29
นางสาว
อุ่นใจ สิทธิมาก สำนักงานเทศบาลตำบลควนเนียง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
30
พันตรี
ศุภฤกษ์ ชื่นจิต กองพลพัฒนาที่ 4 รรก.หน.ฝกร.พล.พัฒนา 4
31
นาย
ฮัมซาห์ ฮามิ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการ
32
นาย
ยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ บมจ.กสท โทรคมนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้
33
นาย
สุพจน์ สระบัว บมจ.กสท โทรคมนาคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้
34
นาย
อดิศร ขาวสังข์ บมจ.กสท โทรคมนาคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้
35
นางสาว
มรกต สัญญวงศ์ บมจ.กสท โทรคมนาคม พนักงานปฏิบัติการโทรคมนาคม
36
นางสาว
อัญชลี เพชรคง บมจ.กสท โทรคมนาคม นักบริหารงานพาณิชย์
37
นาย
ศิลปชัย ผลกล้า โรงเรียนอนุบาลสงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
38
นาย
พนม สุขราษฎร์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
39
นางสาว
สรินยา หยีสมันอาหลี สำนักงานศาลปกครองสงขลา เจ้าหน้าที่ศาลปกครองสงขลา
40
นางสาว
วรรณภรณ์ บริพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์
41
นางสาว
เพ็ญรัตน์ จันทรมโณ สำนักงานศาลปกครองสงขลา เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ
42
นาง
ปทัยทิพย์ ประภัสสร์ธรากุล สำนักงานศาลปกครองสงขลา ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง
43
นางสาว
วรรณภรณ์ บริพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์
44
นาย
วัชรินทร์ ซ้ายเกลี้ยง CATTELECOM ผู้จัดการ
45
นาย
วัชรินทร์ ซ้ายเกลี้ยง บมจ.กสท โทรคมนาคม ผู้จัดการ สำนักงานบริการลูกค้ากสท.สงขลา
46
นางสาว
ชลธิชา ศุภรัตน์วนิชย์ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา
47
นาย
ศักดิ์ชาย สินไชย สำนักงานสรรพากรภาค 12 นักตรวจสอบภาษีภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ
48
นาย
สุภัศร์ ลาพินี สำนักงานสรรพากรภาค 12 นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
49
นาย
สุภัศร์ ลาพินี สำนักงานสรรพากรภาค12 ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและประเมินผล
50
นาย
สมภพ วิสุทธิศิริ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ
51
นาย
วีระชัย อุปลา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา พนักงานอุตุนิยมวิทยา อาวุโส
52
นางสาว
เกศินี จันทร์แก้ว สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา นักจัดการงานทั่วไป
53
นาง
วิภา มิตรสรมย์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา หัวหน้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
54
ว่าที่ ร.ต
โกศล สุวรรณมณี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
55
นาง
สุมาลี จันทร์ฉลอง สนง.สรรพสามิตพื้นที่สงขลา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส แทนสรรพสามิตพื้นที่สงขลา
56
นาย
สุริยา ยีขุน เทศบาลตำบลปริก นายกเทศมนตรี
57
นาง
สุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ผู้อำนวยการอาวุโส
58
นาง
ถนอมจิตร สิริภคพร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เศรษฐกรอาวุโส
59
นาง
วรรณา ห่อเพ็ชร ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
60
นาง
อรณิชา เสรีเกียรติดิลก ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
61
นาง
โศภิตา เหมทานนท์ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
62
นาง
นุจรีย์ เด่นอริยะกูล สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 สรรพากรพื้นที่สงขลา 2
63
นางสาว
จีระพร ตริสัตยาธิษฐาน สำนัสรรพากรพื้นที่สงขลา2 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
64
นางสาว
จีระพร ตริสัตยาธิษฐาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา2 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
65
นาง
อุไรวรรณ จันทร์หงษ์ ศาลแรงงานภาค 9 ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 9
66
ดร.
พิลาสลักษณ์ ลุ่นลิ่ว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
67
นาย
ปรีชา โชโต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที 6 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
68
นางสาว
สุวิมล เจตสารัตน์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
69
นาง
ปิยวรรณ วารีกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ครูชำนาญการ
70
นางสาว
จุไรวรรณ สุวรรณมณี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ครู
71
นาง
กรรณิการ์ จริงจิตต์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 สรรพากรพื้นที่
72
นาง
อัมพร สถิตวรรธนะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
73
นาง
ยุพิน ประนอม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
74
นาง
ชลิดา คำมณี สำนักงานสรรพากรพืันที่สงขลา 1 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
75
นางสาว
พรศิริ ศิรินุพงศ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
76
นางสาว
ณัฐธยาน์ เชยชม สรรพากรพื้นที่สงขลา1 นิติกรชำนาญการ
77
นาย
ภาณุ ขวัญนิมิตร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
78
นส
อรญาณี สุนทรัช ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
79
นาง
ณัฏฐณิชชา กิตติรัชช์วริญ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
80
นาย
เชิดชัย อ๋องสกุล สถาบันทักษิณคดีศึกษา รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
81
นาย
สุเทพ ชูกลิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
82
นางสาว
นงลักษณ์ ก้งเซ่ง สถาบันทักษิณคดีศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงาน
83
นาย
กฤษกมล อินตรา โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ผู้จัดการส่วนงานองค์กรสัมพันธ์เขตภาคใต้
84
นาย
ธนาทร แสงกาศนีย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เจ้าหน้าที่การตลาด
85
ดร.
พฤกษ์ พัฒโน เทศบาลนครหาดใหญ่ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
86
นางสาว
เกื้อกูล รัตนกูล สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา2 นักตรวจสอบถาษีชำนาญการพิเศษ
87
นางสาว
เบญญาภา สิงห์มณี บมจ.ทีโอที ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสงขลา
88
นางสาว
สุดหทัย ลับกฤชคม บมจ.ทีโอที นักบริหารงานขาย 7
89
นาย
รุสดี บากาสะแต บมจ.ทีโอที โทรศัพท์จังหวัดสงขลา
90
นาย
นพดล ศรีสว่าง บมจ.ทีโอที นักปฏิบัติการช่างเทคนิค 7
91
นาง
อมรทิพย์ พัฒโนทัย สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
92
นาง
อมรทิพย์ พัฒโนทัย สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
93
นาย
ธนกฤษ รินทะศักดิ์ คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัทปตท.จำกัด ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป
94
นาย
วีระ สุวรรณโชติ คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัทปตท.จำกัด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
95
นาย
ถิรวัฒน์ โฮ่ลิ่ม ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วิศวกรบริหารระบบ พัฒนาทรัพยากรบุคคล-ภูมิภาค
96
นาย
ชุตินธร พงศ์ไพโรจน์ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
97
นางสาว
อรทัย จินดาพล ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป ภูมิภาค
98
นางสาว
ธมลวรรณ ณ พัทลุง สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
99
นาง
มุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้อำรวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
100
นาย
สมจิต รัตนพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา สถิติจังหวัดสงขลา
101
นาย
ญาณพล ธรรมโร สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
102
นาง
ศิริขวัญ จุติยนต์ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
103
นางสาว
ณภัทร อิสภาโร สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
104
นางสาว
ณัติยาภรณ์ มุ่งมี สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
105
นางสาว
สุนิสา เรืองทิพย์ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา พนักงานสถิติ
106
นาย
สุภพ สุวรรณโณ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา พนักงานสถิติ
107
ว่าที่ร.ต.หญิง
สิริรัตน์ พรหมบริรักษ์ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านสถิติ
108
นางสาว
บุษรา วงศ์คำอินทร์ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา พนักงานสถิติ
109
นาง
ลดาวัลย์ ทินนิมิตร สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา พนักงานสถิติ
110
นางสาว
ศิริพร หนูเพชร สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา พนักงานสถิติ
111
นาง
รุ้งลาวัลย์ ชนะภัย สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา พนักงานสถิติ
112
นางสาว
สุภาภรณ์ ขวัญชื่น สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา พนักงานสถิติ
113
นาย
สุภพ สุวรรณโณ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา พนักงานสถิติ
114
นาย
ตะวัน ฆังรัตนะ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
115
นางสาว
วลัยรัตน์ คงเขียว สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
116
นางสาว
วรรณี ช่อกระทุ่ม สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
117
นาง
วิไล สุจิตร์ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
118
นางสาว
สุรินยา สาหมุน สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
119
นาง
อังธิการณ์ ธนพิทักษ์ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ
120
นาย
ธีรวิทย์ สิงค์สาโร สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ
121
นาง
รัตนาภรณ์ สังข์แก้ว สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ
122
นาง
เพ็ญนภา วัฒธานนท์ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ
123
นางสาว
วิไลวรรณ รัตนโกสม สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ
124
นางสาว
มลฤดี เทพฉิม สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ
125
นางสาว
เสาวนิตย์ สุวรรณ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ
126
นาย
จักรวาล ไฝทอง สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ
127
นางสาว
สินีนาฎ โรจนรังษี สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ
128
นางสาว
กรรณทิมา อิสระโชติ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ
129
นาย
วิสุทธิ์ วีระพันธุ์ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สถิติ
130
นาย
นิพนธ์ ขำเผือก บมจ.กสท โทรคมนาคม ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท พัทลุง
131
นาย
ธีรวัฒน์ ทองขุนดำ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
132
นาง
อรทัย แก้ววิชิต ร.ร.สงขลาวิทยาคม รอง.ผอ.ร.ร.
133
นาย
สุริยะ เริงรื่น สำนักงานไปรษณีย์เขต 9 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 9
134
นาย
วุฒิชัย อุตสาหะ สำนักงานไปรษณีย์เขต 9 หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
135
นาย
ชนชาญ บุญญานุวัตร บมจ.กสท โทรคมนาคม พัทลุง วิศวกร
136
นางสาว
พะเยาว์ เมืองงาม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ผู้อำนวยการ
137
น.พ.
ชาติชาย มิตรกูล โรงพยาบาลสงขลา นายแพทย์เชี่ยวชาญ
138
นาย
สุภาพ ยะพงศ์ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน
139
นางสาว
เปมิส์กา ชูแก้ว ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
140
นาง
อาภรณ์ เอียดแก้ว สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
141
นาย
บัญชา บุญพันธ์ สำนักงาน กสทช เขต 4 สงขลา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
142
นางสาว
นิตยส ภู่สุกรีกุล สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลา สรรพากรอำเภอ
143
นาย
ศักดา ชตาเริก สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 สงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
144
นาง
ชญานิษฐ์ มูสิกะเจริญ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 สงขลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
145
นางสาว
ปรียานุช พรเจริญ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
146
นาง
เบญจวรรณ ทองคำ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
147
นางสาว
สาลีนาถ ตั่นหุ้ย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
148
นาย
อัฐชัย พรหมมณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
149
นาย
ธรรมรัตน์ ชุมคง สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
150
นาง
นรารัตน์ บุญญานุวัตร์ รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง ครูชำนาญการพิเศษ
151
นาง
กนิษฐ์ เพ็งมาก รพ.มิตรภาพสามัคคี หัวหน้าแผนกพัสดุ-ธุรการ
152
นางสาว
ปรีณาภา พุทธนุกูล รพ.มิตรภาพสามัคคี เจ้าหน้าที่พัสดุ-ธุรการ
153
นาย
วีระ สม่าหลี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นักอุตุนิยมวิทยา
154
พ.ต.อ.
ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
155
นาย
ดำรงศักดิ์ แก้วดวง ที่ทำการปกครองอำเภอควนเนียง นายอำเภอควนเนียง
156
นาง
อุมาภรณ์ คงทอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ พนักงานธุรการ ส.3
157
นางสาว
จริยา นิลวรรณ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ นักวิชาการแรงงาน
158
นาง
กนกวรรณ เอกเจริญกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ชำนาญการ
159
นางสาว
พรฤดี ผลชะนะ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ปฏิบัติงานบริการ
160
นาย
สมชัย เอกเจริญกุล สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ชำนาญการ
161
นาย
มีชัย กิจเต่ง กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
162
นางสาว
มลฤดี ช่วยบุญขู สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ นักวิชาการแรงงาน
163
นาย
จิรวัฒน์ บุญธเนศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เจ้าพนักงานแรงงาน
164
นาย
ไกรสร เพ็งสกุล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
165
นาย
ไกรสร อินทรกุล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.2 สงขลา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
166
นาง
วิมล โสมสง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
167
นาง
กรแก้ว ทะนนท์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
168
นาง
จันทิรา สุขศิวานันท์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
169
นางสาว
ศิรินาถ จูห้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
170
นาง
อภิญญา นันทสว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
171
นาง
วิไลพรรณ อังกาพย์ละออง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา นักวิชาการแรงงาน
172
นางสาว
อีมิลเลีย อาแซ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา นักแนะแนวอาชีพ
173
น.ส.
สุภา ด้วงนุ้ย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัดสวขลา ผู้อำนวยการ
174
น.ส.
สุภา ด้วงนุ้ย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัดสวขลา ผู้อำนวยการ
175
นางสาว
ณัฐธิตา จันทวาท สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัดสวขลา นักสื่อสารมวลชน
176
นาย
วิทวัส สหะวิริยะ เทศบาลเมืองคอหงส์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
177
นาย
เจษฎา เดชา สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
178
นาย
วรัญวัส บุรีศรี สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
179
นาย
มานะ ณ รังษี ทำสวน ทำสวน
180
นางสาว
อรอนงค์ เสนปาน สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช
181
นาย
ไตรรัตน์ ชะโนวรรณะ TOT วิศวกร
182
นาย
ปรีชา พังสุบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
183
ดร.
นโรดม กิตติเดชานุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
184
นางสาว
ณัตถญา บัวงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
185
นาง
นุสรา วงษ์สุวรรณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงาน
186
นาย
สุทิน วงศ์อรุณ ทีโอที วิศวกร
187
นาย
ณรงค์ ขวัญแก้ว สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี2 สงขลา ผู้จัดการ
188
นาย
เจริญ ศรีจันทร์ ทีโอที นายปฎิบัติการช่าง
189
นาย
มนตรี เมฆทัศน์ บมจ ทีโอที วิศวกร
190
นาย
ชวลิต เชาวลิต บมจ ทีโอที วิศวกร
191
นางสาว
วนิดา แซ่ว่อง เทศบาลตำบลนาทวี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
192
นาย
ภากร หมื่นเมือง CAT Telecom วิศวกร
193
นาย
วิชิต ถีราวุฒิ CAT Telecom ธุรการ
194
นาย
ประยูร ณะนวล ส่วนปฏิบัติการโครงข่ายระหว่างประเทศ สงขลา CAT ผู้จัดการ
195
นาย
สาโรช จินดาวณิชย์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการฯ
196
นางสาว
จิตติมา หนูแก้ว ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
197
นาย
ประพล ปรางแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา
198
นาย
ณัทพล ไชยทอง กรมอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
199
นาง
รัชนิศ เพชรรัตน์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
200
นาย
ปวริศร เพชรรัตน์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ
201
นาย
สุนทร พระโคตร สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา
202
นาย
ณภัทร จินเดหวา ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย ปลัดอำเภอ
203
นาง
นิภา งามไตรไร เรือนจำกลางสงขลา ผู้บัญชาการเรือนจำสงขลา
204
นาย
กฤษฎา ไชยพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
205
นาง
ลภัสรดา ศรีสุด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนยุติธรรมจังหวัดสงขลา
206
นางสาว
ฉัตรวลี ชะนะพล สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา นักบริหารจัดการงานยุติธรรม
207
นาย
ธวัช ลาพินี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ผู้อำนวยการ
208
นาง
ชลดา จินนุกูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2
209
นาย
สมภูมิ กูลเกื้อ เรือนจำจังหวัดสงขลา เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน
210
พ.ต.ท.
ปฏิยุทธ ดำคง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
211
นาย
สิโรตม์ ประสงค์สุข เรือนจำจังหวัดสงขลา นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
212
นาย
ภักดี แก้วเนียม เรือนจำจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา
213
น.ส.
มณี ศิรนรากุล ศรีสยาม ผจก.
214
นางสาว
ธัญญรัตน์ พัฒนมงคลชัย Thanya Trading Admin
215
นาง
อรอนงค์ สมชัยชนะ บมจ.ทีโอที นักบริหารทั่วไประดับ 6
216
นาย
ประภาส กมลศรี บมจ.ทีโอที นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6
217
น.ส.
สุดหทัย ลับกฤชคม บมจ.ทีโอที พนักงานฝ่ายขาย
218
นาย
สมชาย เหลาะเหม บมจ.ทีโอที นักปฏิบัติการช่าง 6
219
นาย
สุทิน วงศ์อรุร บมจ.ทีโอที วิศวกร
220
นาย
เจริญ ศรีจันทร์ บมจ.ทีโอที วิศวกร
221
นาย
ธิติพล ศรีไตรรัตน์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
222
นาย
ศุภกิจ สุขศรีเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ รองผู้จัดการ
223
นาย
วิจิตร ไกรเทพ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม จ.สงขลา สาขาหาดใหญ่
224
นางสาว
ปัตมา สุขช่วย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
225
นางสาว
ณัฏฐพัชร์ เพ็ชร์ศรี โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
226
นาย
อำนาจ คงมี ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
227
นาย
สมศักดิ์ นิตย์คำพร สพป.สงขลา เขต 3 รองผอ.สพป.สงขลา เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.สงขลา เขต 3
228
นาย
ลักศนัย เจริญชีพ MCOT SONGKHLA นักจัดรายการ
229
นาย
ไพศาล ปาธะรัตน์ สถานีวิทยุ อสมท สงขลา ช่างควบคุมเสียง
230
นาย
สุรชาติ คงมั่น อสมท สงขลา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
231
นาย
ไพศาล ปาธะรัตน์ สถานีวิทยุ อสมท สงขลา ช่างควบคุมเสียง
232
นาย
พงษ์ศิริ ศิริกาศ บมจ.อสมท เทคนิกส์