สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นาง
หนึ่งฤทัย วิเชียรมงคล สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
2
นาย
อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประธาน
3
นาง
บุญมา แสงทองวัฒนากุล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
4
นาง
ดวงกมล รัตนพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
5
นางสาว
ยุวดี ไชยสา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
6
ดร.
สุรชัย อนุตระกูลชัย บริษัท ทีโอที ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่2.1
7
นางสาว
ธัญญรัตน์ พวงงาม บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการผู้จัดการ
8
นาย
ธนาวุฒิ โบสิทธิพิเชฎฐ์ บริษัท แม็ก อินเตอร์เทเลคอม จำกัด กรรมการผู้จัดการ
9
นาย
สรยศ กิจภากรณ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น หัวหน้าสำนักงาน
10
ดร.
ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์
11
นางสาว
ธนัชชากร อัครเดชากุล โรงพยาบาลขอนแก่น นักวิชาการศึกษา
12
นาย
ชาญวิทย์ ศรีอุดม ร้านนายแบงค์ มีเดีย ผู้จัดการ
13
นาย
เด่นภูมิ ถาดไธสง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น นิติกรชำนาญการรักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
14
นาย
สุคนธ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
15
นาย
อำพร ท้าวสูงเนิน บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ มหาชน จำกัด หัวหน้าหมวด
16
นาย
วีระศักดิ์ บุญสุข บมจ.ทีโอที วิศวกร 8
17
นาย
สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บมจ. ช ทวี CEO
18
นาย
คนอง ศักิ์เพ็ชร์ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานโรงงาน
19
นางสาว
อัญชลีพร ตะนัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด เลขานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน
20
นาย
จีรวิชญ์ นิยมธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการ
21
นาย
ธนากร โตโส สำนักงานจังหวัดขอนแก่น/สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ันักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
22
นาง
สุดเสมา จิวเมือง สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
23
นาย
เปรมวิทย์ เปรมบัญชา บมจ.ทีโอที วิศวกร 8
24
นาย
วุฒิพงษ์ ราชาวงศ์ บมจ.ทีโอที นักปฏิบัติการช่างเทคนิค 6
25
นางสาว
จงกล ยงค์สถิตย์สุข สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น นักวิชาการสถิติชำนาญการ
26
นางสาว
สุรางรัตน์ ช่วยวงศ์ญาติ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
27
นาย
จิรายุ เล็กกระโทก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอนแก่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
28
นาย
พรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์
29
นาย
วราพล ศีรษะโคตร สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
30
นาย
ปรัตถกร บุสาวรรณกร ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
31
นาย
กิตติวงศ์ สิงหเสมานนท์ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษา
32
นาย
มลชัย จันทโรธรณ์ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า นายอำเภอเวียงเก่า
33
นาย
อภิชาติ สีสันต์ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษา
34
นาย
ธนสมบัติ ปักโคทานัง เทศบาลตำบลก้านเหลือง ปลัดเทศบาล
35
นาย
เพิ่มพล มีเดช สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
36
นาง
สรวงสุดา คงพล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ผู้อำนวยการส่วนแผนงานฯ
37
นาย
ภัทรวุธ สารพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น นักศึกษา
38
นางสาว
เรือนแก้ว จงจิตต์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
39
นาง
อุไรจิตร คันธะพฤกษ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
40
นาย
วุฒิไกร พุฒธรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
41
นาง
กฤติยาณี ทองชา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
42
นาง
อุบลรัตน์ คงกระพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
43
นาง
กนกพร ทองพิทักษ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ผู้จัดรายการ
44
นาง
ทรงศิริ แก้วคำ สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น ผอ.สวทเครือข่ายโทรทัศน์
45
นาย
ฝน มาตวังแสง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
46
นางสาว
หัทยา พรมโต ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
47
นาย
ณัฐพล พานดอกไม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นักศึกษา
48
นาย
อดิศักดิ์ กิตติปัญญาศิริ ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน ปลัดอำเภอ
49
นาย
สุรสันติ หาญนาแซง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการ
50
นาย
ศิวนัฐ โคตรชมภู กำลังศึกษาที่ราชมงคลขอนแก่น นักศึกษา
51
นาย
ประยุตต์ บุญญาศิริ บริษัท ทีโอที จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
52
นาย
ทวีสันต์ ทองไทย บมจ.ทีโอที นักบริหาร10
53
นางสาว
ชนิตรา บัวมา บมจ.ทีโอที ผู้จัดการส่วนการเงินการบัญชีภูมิภาคที่ 2
54
นาง
ธิโสภิญ ทองไทย ศูนย์อนามัยที่ 7 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
55
นาง
ปรานอม ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
56
นาย
วิทยา สุวรรณสุข ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
57
นาง
ปรานอม ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
58
นาง
วณิตา หมั่นเรียน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
59
ร้อยเอก
ปรีชา แสนสีหา มณฑลทหารบกที่ 23 ผู้ช่วยฝ่ายสื่อสารมณฑลทหารบกที่ 23
60
นาย
วิทยาธร พงษ์ทักษ์ Event Staff
61
นาย
ชาติชาย ชาธรรมา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการ
62
นาย
สมรักษ์ เคนานัน - -
63
นางสาว
เพชรรัตน์ วังระหา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
64
นาย
สมรักษ์ เคนานัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นักศึกษา
65
นางสาว
ปริยานุช สีผาย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
66
จ.อ.
อภิชาติ พ่วงฉ่ำ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
67
นางสาว
ศิริรัตน์ ตันติพานิชธีระกุล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
68
นางสาว
กนกวรรณ ภักดี แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
69
นางสาว
นลิน มาคเชนทร์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
70
นางสาว
ณิชานันณ์ มากทอง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
71
นาง
วิเศษศิริ ฉัตรเกษมวงษ์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 ขอนแก่น พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4
72
นาง
อชิรญาณ์ มังธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
73
นางสาว
นัฏฐนันท์ เศวตเลข สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
74
นางสาว
ณัณธกาญพร ม่วงนิกร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
75
นาง
พรสวรรค์ จิตรโท บมจ.ทีโอที นักบริหารงานพาณิชย์ 5
76
นาง
สุภาสรัตน์ ฟูฟุ้ง สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง
77
นาง
ณัฐิยา เจริญโพธิ์ บมจ.ทีโอที นักบริหารงานพัสดุ7
78
จ่าเอก
กีต้า มาตย์วังแสง เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าฝ่ายปกครอง
79
นาง
ณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการ
80
นาง
ดวงใจ กุลพิมาย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
81
นาย
ธีรเมธ พุทธนารัตน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทีมบริหารกิจการภาค
82
นาง
จุรีวรรณ เชียงฉี ร้านข้าวแกงเจ๊เปิ้ล ล้างจาน
83
นาย
บำเพ็ญ คำแก้ว บมจ.ทีโอที นักบริหารงาน 10
84
นาย
วัชนะ โพธิตาทอง PN-Sound Khon kaen Manager
85
นาย
สงัด หรพร้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา หัวหน้าสำนักปลัด
86
นาง
อุไรจิตร์ คันธะพฤกษ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
87
นาย
กู้เกียรติ สูญราช ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
88
นาย
ปรัชญาวิทย์ แตงจันทึก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
89
นาย
กำธร สุวรรณชาติ กฟผ. ช่างเทคนิค
90
นาย
ศาสตรา ประกอบสุข ค้าขาย เจ้าของธุรกิจ
91
นายกิตติศักดิ์
อาจพงษา อาจพงษา ค้าขาย เจ้าของธุรกิจ
92
นาย
ศุภชัย แสงบุญส่ง ค้าขาย เจ้าจองธุระกิจ
93
นาย
มณเฑียร ดีวาจิน ค้าขาย เจ้าของธุรกิจ
94
นาย
ภัคพล พลพงค์ ค้าขาย เจ้าของธุรกิจ
95
นางสาว
อุไรวรรณ เย็นสวัสดิ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
96
นาย
เกียรติศักดิ์ วิจิตรรัตน์ ค้าขาย เจ้าของธุรกิจ
97
นาย
ปฎิพล นามกันยา ค้าขาย เจ้าของธุรกิจ
98
นาง
พัฒนาวดี วิริยปิยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปลัดองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดขอนแก่น
99
นาง
สุภา จันลาลี องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม
100
ร.ต.
ประสาน ชัชวาลย์ มทบ.23 ข้านาชการบำนาญ
101
นาง
รุ้งสุดา ผูกพัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สัตวแพทย์ชำนาญงาน
102
นาง
ภัทรา จันทระโสภา เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
103
นาย
วิโรจน์ อภินันท์ธนากร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
104
นาย
พยุง เหล็กดี ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน นายอำเภอภูผาม่าน
105
นาย
ชาคริต แก้วประทุม กฟภ. พนักงานระดับ1
106
นาง
ทัศรินทร์ เชิดโกทา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแ่ก่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
107
นางสาว
อมรทิพย์ ศรทอง สำนักงานเคหะชุมชนขอนแก่น พนักงานการเงินและบัญชี
108
นาย
สมมาตร ทองใบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
109
นาย
สุทธิพงษ์ พุทธจันทรา ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย
110
นาย
พัชรวัฒน์ อารยะไชยวณิช สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น นายช่างเทคนิค
111
นาย
เอกราช ไชยหงษ์ รับเหมา นายช่า
112
นาง
จารี คุ้มบุ่งคล้า สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น นักวิชาการแรงงานชำนาการ
113
นาย
สุรชัย ไชยสวัสดิ์ บมจ. ทีโอที นักบริหารงานขาย
114
นางสาว
กมลวรรณ เสนไสย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 พนักงานส่งเสริมการลงทุน
115
นาย
ชัยนันท์ สมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
116
นาย
อนุสรณ์ จิตรคา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
117
นาย
ทศพล แก้ววงศ์ บ.ขอนแก่นแหอวน จก. พนง. สลัดน้ำยา
118
นาย
กิตติทัต ธรรมแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นักศึกษา
119
นาย
จิตติพัฒน์ สมรูป PSN Engineering ผู้ช่วยวิศวกร
120
นาย
สุบิน สมีน้อย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
121
นาย
อดุลย์ โทรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
122
นาย
โสฬส ศตเบญญา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นักประชาสัมพันธ์
123
นาง
บานเย็น ทองบ่อ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น พนักงานพิมพ์ระดับ ๓
124
นางสาว
เรณู พร้อมพรั่ง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่
125
นางสาว
นงนุช ภาโนมัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นักวิชาการพาณิชย์
126
นาย
ไชยา แสนประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เจ้าพนังกานสรรพสามิตชำนาญงาน
127
นพ.
อดุลย์ บำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
128
นาง
เสาวรส นามบุตรดี ศูนยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
129
นาย
ธัญญา ภักดี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการกองกลาง
130
นาง
จิราภรณ์ บุญปก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
131
นาง
รุ่งอรุณ เปี่ยมปัจจัย ศูนยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
132
นาย
ณัฎฐ์ ศุภนคร สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
133
นางสาว
พนิดา ศรีประสาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 ขอนแก่น นิติกรปฏิบัติการ
134
นาง
สุมาลี สุบรรณพงษ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
135
นาย
ณรงค์ศักดิ์ แซงโคตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยายและแผน
136
นาย
เถลิงศักดิ์ เวียงวิเศษ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน วิศวกร 6
137
นางสาว
พริดา ผ่านวงษ์ บมจ.ทีโอที ผู้จัดการ
138
นาย
อนุชา ลาภจิตร บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน วิศวกร7
139
นาย
Ball Kitsana เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว
140
นาย
นพดล ภาโสดา อาชีพอิสระ อาชีพอิสระ
141
นางสาว
วิลาวัณย์ พาวังหิน ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจ
142
นางสาว
บุษยา เพียผิว บมจ. ทีโอที พนักงานOS
143
นางสาว
วริยาภา ปิ่นเพชร บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง เคเคทีที ประสานงานธุรกิจ
144
นาย
วัยวุฒิ วรชิน บมจ.ทีโอที โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
145
นางสาว
จุรีย์พร ลิโป้ บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง เคเคทีที ประสานงานธุรกิจ
146
นาย
กาญจน์ วันนุประธรรม สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
147
นาง
นงนุช ศรีีวรกุล สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
148
พ.อ.ท.
ภัทรพงศ์ เกษจันทร์ เทศบาลตำบลโนนทอง อ.หนองเรือ นักประชาสัมพันธ์
149
นาย
ชลิต วิเศษศิริ ที่ว่าการอำเภอสีชมพู นายอำเภอสีชมพู
150
นาง
สิริธร สุพล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ผู้ช่วยผู้จัดการ
151
นางสาว
นฤมาศ ศรีวงษ์ ฟรีแลนด์ Mc/Pretty
152
นาง
วรางคณา ด่านภูมิพัฒนา บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน นักบริหารงานพาณิชย์ 6
153
นางสาว
อัชดา รวมมหทรัพย์ บมจ. ทีโอที นักบริหารระดับ 10
154
นาง
ประทุมวรรณ สันหนองเมือง บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน นักบริหารงานทั่วไป 8
155
นาย
วิสุทธิ์ มูลผล พ่อค้า พ่อค้า
156
นาย
สุดเขตต์ สุดตะนา อาชีพอิสระ พ่อค้า
157
นาย
แสงเทียน ผันสำโรง อาชีพอิสระ พ่อค้า
158
นาย
วชิระ ยศปัญญา บมจ.ทีโอที ผู้จัดการ
159
นาย
มงคล โฉมฉิน กองบำรุงทางเขตขอนแก่น การรถไฟฯ สารวัตรงานเทคนิคบำรุงทาง กองบำรุงทางเขตขอนแก่น
160
นาย
วรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ศึกษานิเทศก์
161
นาย
ธีรพล ดีวงษา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
162
นาง
อรุณรัตน์ ด่านซ้าย บมจ.ทีโอที ผู้จัดการศูนย์การขาย
163
น.ส.
ฤทัย กำแซง บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ลูกจ้าง
164
นาง
กนกรัตน์ ชัยสาร บมจ ทีโอที นณ.5
165
นาย
ประกาย โชติกวี บมจ.ทีโอที นายช่างเทคนิค 4
166
นาง
เพ็ญสิริ แสนเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น พนักงานธุรการ ส.4
167
นาย
เอกพงษ์ ชูรัตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานธุรการ
168
นาง
ยุคลธร โนนตาไทย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นักบริหาร 9
169
นางสาว
สุภัทร์ตรา ศิริไปล์ บมจ.ทีโอที ลูกค้าสัมพันธ์ 6
170
นาย
ทรงพล บรรลือ บมจ.ทีโอที ผู้จัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 7
171
นาง
ประภาวรรณ บุญตา เทศบาลตำบลแวงใหญ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลแวงใหญ่
172
้นาง
กิติมา อะสุรินทร์ เทศบาลตำบลแวงใหญ่ หัวหน้าฝ่ายธุรการ
173
นาย
พิจิตร แพงคอนสาร TOT ปฏิบัติการช่าง๗
174
นาง
กิติมา อะสุรินทร์ เทศบาลตำบลแวงใหญ่ หัวหน้าฝ่ายธุรการ
175
นาย
วรวิทย์ ล่องทอง บมจ.ทีโอที ผู้จัดการฯ
176
นาย
ชาติชาย จันทรโยธา P2 Computer Manager
177
นาย
รณชัย พัวโสพิศ บมจ.ทีโอที นักบริหารงานทั่วไป 6
178
นาย
ประวิทย์ ราชภักดี P2 Computer Engineers
179
นางสาว
กรกมล ศิริเสาร์ ่ธุรกิจส่วนตัว ผู้จัดการ
180
นาย
ประยุทธ สุภานุรักษ์ บมจ.ทีโอที ผจ.ศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้
181
นางสาว
ศุภรัตน์ จงจิตร - -
182
นาย
อภิศักดิ์ ศรีจันทร์ - -
183
นาย
ศานติ จดจำ รับเหมา นายช่าง
184
นางสาว
วิลาวัณย์ พาวังหิน ม.ขอนแก่น นักศึกษา
185
นาย
ธนบดี มิลินธนพัชรพร ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว
186
นางสาว
อัญชุลี โพธิสาจันทร์ ร้าน Love Body เจ้าของกิจการ
187
นางสาว
ปัทมาพร โสภัณ เว็บไซต์ ขอนแก่นลิงก์ web content
188
นาย
วัชรชัย วรรณสิทธิ์ บุคคลธรรมดา -
189
นาย
ฑิฆัมพร ดวงพัตรา บมจ.ทีโอที นบ.10
190
นายสมโภช
สมโภช มูลกัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นายก
191
นางสาว
ช่อทิพ เมืองผุย ค้าขาย ลูกจ้างทั่วไป
192
นาย
อาทิตย์ ชัยขานเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอีสาน นักศึกษา
193
นาย
บวร กมลเลิศ บมจ.ทีโอที นายช่าง
194
นาง
ภาวนา ประจิตต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น รองผู้อำนวยการสำนักงาน
195
นางสาว
เฉลิมพร อุทัยชัย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
196
นาง
บุญเยี่ยม สุขมอญ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
197
นาย
เศกสรรค์ เบ้าวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก
198
จ่าสิบเอก
นัทพล ยืนทน กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จนท.วิทยาการสารสนเทศ