สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นาย
โอฬาร ศักยโรจน์กุล กรมโยธาธิการและผังเมือง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
2
นาย
เสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
3
นาย
สุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4
พลตรี
เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร
5
นาง
สุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา กรมหม่อนไหม อธิบดีกรมหม่อนไหม
6
นาย
สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7
นาย
สมศักดิ์ จันทรรวงทอง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
8
นาย
ศักยา ชูใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
9
นาง
ปิยดา จิตต์จำนงค์ สำนักงานศาลปกครอง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
10
นาย
ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
11
นาง
สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
12
นาย
สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13
นาย
อนันต์ ชูโชติ กรมศิลปากร อธิบดีกรมศิลปากร
14
นาง
นงลักษณ์ ขวัญแก้ว กรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์
15
นาย
ปรีชา มงคลหัตถี กรมธนารักษ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอส่งหาริมทรัพย์
16
นาย
ณัฐ จับใจ กรมเจ้าท่า รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย
17
ทพญ.
กุณฑีรา ตันติรังสี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
18
นาย
วิตถวัลย์ สุนทรขจิต สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
19
นาง
ไอรดา เหลืองวิไล สำนักงานรัฐบาลอเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน รองผู้อำนวยการ
20
นาย
นิยม จินดาปทีป บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
21
นาง
วันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
22
นาย
ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
23
นาง
ไพรวรรณ พลวัน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
24
ดร.
หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รองผู้อำนวยการ
25
นาย
ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา
26
ร้อยเอก
ปฐม อักษรานุเคราะห์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
27
นาย
สากล ฐินะกุล กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม อธิบดี
28
นาย
อรรถพร สิงหวิชัย จังหวัดสุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
29
นาย
ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ สำนักงาน ก.พ. รองเลขาธิการ ก.พ.
30
นาย
สงัด ปัถวี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
31
นาง
อุมาพร พิมลบุตร กรมประมง รองอธิบดี
32
ผศ.
มานพ กาญจนบุรางกูร องค์การสะพานปลา ผู้อำนวยการ
33
นาง
กรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
34
นาย
ทวีป บุตรโพธิ์ กรมการพัฒนาชุมชน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
35
นาย
พรชัย หาญยืนยงสกุล กรมบัญชีกลาง รองอธิบดี
36
นางสาว
พัทยา เชิงสะอาด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์
37
นาย
อำนวย ปรีมนวงศ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง
38
พล.ต.
พิรัติ บรรจงเขียน กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก เสนาธิการ กรมการทหารสื่อสาร
39
พันเอก
เดชา พลสุวรรณ กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก รองเสนาธิการ กรมการทหารสื่อสาร
40
น.อ.
สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
41
นางสาว
รัจนา เนตรแสงทิพย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ตรวจราชการกระทรวง
42
พันโท
ภาคภูมิ ศิลารัตน์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
43
นาย
สุเทพ เพชรมาก กรมควบคุมโรค รองอธิบดี
44
นาง
ผุสดี ขอมทอง การประปานครหลวง รองผู้ว่าการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
45
นาย
สมชาย แสงกิจพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการ
46
นางสาว
มยุรี ลงสุวรรณ์ การยางแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
47
นาวาเอก
ธานินทร์ ทิพย์โส กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ
48
ดร.
ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการบริหาร
49
นพ.
ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ กรมอนามัย รองอธิบดีกรมอนามัย
50
นาย
พนม ศรศิลป์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
51
ดร.
สมหมาย เตชวาล กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดี
52
นาย
คนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
53
นาย
นพพร ชื่นกลิ่น องค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
54
นายแพทย์
ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
55
ดร.
อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
56
นาง
อารีย์พันธ์ เจริญสุข สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
57
นาย
ประสงค์ ประไพตระกูล กรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร