สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นาย
พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2
นางสาว
กุลพิมพ์ ตรีเพ็ชร์ กรมสรรพสามิต นักวิชาการพอมพิวเตอร์ชำนาญการ
3
นาย
ธีรวุฒิ ธงภักดิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4
นาย
วนา พรนราดล กระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5
นาง
เสาวภา บุญธรรม Lศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
6
นางสาว
กุลพิมพ์ ตรีเพ็ชร กรมสรรพสามิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
7
นางสาว
จำลอง แจ่มนาม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
8
นางสาว
ดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล กระทรวง ICT นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
9
นางสาว
เปรมฤดี จวบสมัย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
10
นาย
ชาญศักดิ์ เหลืองไตรรัตน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.
11
นาย
บรรเทิง องค์วิลาวัณน์ Enterprise Asia Executive Committee
12
นางสาว
สุกัญญา สุวิสุทธิเกษม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
13
นางสาว
นงพงา บุญเปี่ยม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
14
นาย
ชานนท์ สารพานิช สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นักพัฒนาระบบราชการ
15
นางสาว
เรวดี มิตรศิริสวัสดิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ.
16
นางสาว
กัลยา ชาตบุษยมาส สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
17
น.ส.
แก้วตา แตงอ่อน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
18
นาย
วุฒิชัย โหวธีระกุล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
19
นาย
ปกรณ์ นิลวงษ์ Advanced Digital Synergy Project Manager
20
นาย
พีระพันธ์ ชุติธนารัตน์ บริษัท การศึกษายุคใหม่ จำกัด กรรมการผู้จัดการ
21
นาย
ธเนส โกมลวิภาต สำนักงานสถิติแห่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
22
นางสาว
บงกช วิบูลย์ธนานันต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
23
นาง
วิไลลักษณ์ เวศย์วิบุล บมจ.ทีโอที ผู้จัดการฝ่ายขายรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาครัฐ
24
นาง
จีราวรรณ บุญเพิ่ม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
25
น.อ.หญิง
บุษบา เทพสุธา กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ รอง ผอ.กทส.สนผ.ทสส.ทอ.
26
นางสาว
วริศรา เพ็ชรนิล กระทรวง ICT นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
27
นางสาว
ศิญาภัสร์ มั่นคงธิติวัฒน์ กรมการขนส่งทางบก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
28
นาย
ภัสร์พล เจียมพานทอง การประปานครหลวง นักคอมพิวเตอร์ 7
29
นาย
วิชา นิธิสุนทร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
30
นางสาว
จุฑารัตน์ สบู่ม่วง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
31
นาย
ปพน มูลเงิน มธ. ที่ปรึกษาฯ