สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นาย
กฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2
นาง
สุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม
3
นางสาว
พรสม ศุภวรรธนะ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ
4
นาย
ชาติชาย สุทธาเวศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน
5
นางสาว
ศศิธร พำนัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
6
นาย
ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
นาย
ศุภกร จันทร์ญาโณทัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8
นาย
รังสฤษดิ์ จิตดี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9
นาง
บุษราคัม หวังศิริจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
10
นางสาว
ทัชชญา มุสิกไชย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้
11
นางสาว
ศิริพร ดอกทุเรียน สำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
12
นางสาว
ศมนรัตน์ จันทร์จำลอง สำนักงาน ก.พ. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13
นาง
อุษา รุจิประภา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เลขานุการกรม
14
นางสาว
จำเรียง วิทยารัก สำนักงาน ก.พ. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
15
นาย
บวร มีโต สำนักงาน ก.พ. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
16
นางสาว
รัตนาพร เจียงคำ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
17
นาย
ประทีป ส่งเสริม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน จนท คอมพิวเตอร์
18
นาย
ศุภมิตร ชลประเสริฐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ
19
นาง
กฤษณา กฤษณวรรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20
นาง
ปิยดา จิตต์จำนงค์ สำนักงานศาลปกครอง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
21
นางสาว
วิไล ตันตินันท์ธนา กรมสรรพสามิต ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
22
นาง
อุษามาศ ร่วมใจ กรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
23
นาย
สมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ กรมการจัดหางาน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
24
นางสาว
ภารดี ปองนาน กรมการจัดหางาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
25
นาย
ชัยโรจน์ จิรพัฒนเกียรติ MICT ผู้แทน ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
26
นาย
ปกรณ์ ศรแสง กรมการศาสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
27
นาง
มาริยาท ตั้งมิตรเจริญ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
28
นาง
พนิดา กางกั้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
29
นาย
ดุษกร อรรจน์อังกูร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
30
นาย
โกศล เนติรัตน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ขำนาญการ
31
นาย
ธงชัย เสถียรนพเก้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นว.คอมพิวเตอร์ชำนาญการ
32
น.ส.
จารุมาศ ศรีอินทร์ DTI IT Development
33
น.ท.
สมพงษ์ โพธิ์เกษม DTI ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
34
นาย
รัชต์เทพ ดีประหลาด สำนักงานอัยการสูงสุด ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
35
นางสาว
สุรีพร ศิริภักดี สำนักงานอัยการสูงสุด/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
36
นางสาว
นัฏกร เรืองศิลปานันต์ กรมธุรกิจพลังงาน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
37
นางสาว
จุฑารัตน์ คงมี กรมธุรกิจพลังงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
38
นางสาว
พสชนัน สุภาคกุลธร กรมทรัพยากรน้ำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
39
นาง
เพชรสุดา สิทธิพล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
40
นางสาว
กลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา ศาลปกครอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการสารสนเทศ
41
นาย
วิสุทธิ์ จันมณี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้
42
นางสาว
วราภรณ์ ปัญญศิริ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
43
นาย
กิตติศักดิ์ แพร่พิพัฒน์มงคล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผู้จัดการอาวุโส
44
นาย
ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
45
นาย
กฤตินท์ ธิราไชย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผู้จัดการ
46
นาย
ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
47
นาย
ราเชลล์ ได้ผลธัญญา การกีฬาแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
48
นาย
วัตน์ธนัถ สุทธิชื่นตรีกุล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
49
นาย
ปนิสภ์ วณิชชานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
50
นาย
สุวัตร หลวงตระกูล การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ
51
นาย
อดิทัต บุญธิมา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
52
นาง
ลักษมณ ภาวิลาส การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
53
นาย
พหล เศวตจินดา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน นักวิชาการชำนาญการ
54
นาย
จักรชัย ชุ่มจิตต์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ
55
นาง
ณัฐธิดา จันทรสุข กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
56
นาง
ณัฐธิดา จันทรสุข กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
57
นาย
ธัชทนง ธนพันธุ์พาณิชย์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
58
นาย
นิเวศน์ จรัสดำรง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
59
นางสาว
สวรรณกมล จันทรมะโน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
60
นาย
เดชประยุทธ พิพัฒน์ไกรภพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
61
นาย
วันชัย ศักดิ์อุดมไชย กรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
62
นาย
เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิชาการเผยแพร่
63
นาย
มานุส มณีนุษย์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
64
นางสาว
วิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
65
นาง
วัญญา ประคำทอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
66
นางสาว
ยุวันดา สุขประเสริฐ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
67
นาย
นพ ผาลทอง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หัวหน้ากลุ่มระบบสารสนเทศ
68
นางสาว
จินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
69
นาง
นรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล การประปาส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยสำนักสื่อองค์และลูกค้าสัมพันธ์
70
นางสาว
ฐิติญาภรณ์ วีระพงษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
71
นางสาว
รื่นวดี สุวรรณมงคล กรมบังคับคดี อธิบดี
72
นางสาว
อรอุมา เก่งทางดี กรมบังคับคดี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
73
นาย
วีระชน ธะนันต์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
74
นาย
ดนุพล ชื่นอารมณ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม
75
นางสาว
จิรพรรณ ประภาทรง กรมบัญชีกลาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
76
นาย
นพดล ว่องเวียงจันทร์ การเคหะแห่งชาติ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
77
นาง
สุชาดา ศิโรรังษี การเคหะแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝ่าย
78
นาย
ชานน วาสิกศิริ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
79
นาย
คุณทน บุญวงศ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
80
นางสาว
ณัฐนันท์ เลิศศิริ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เว็บมาสเตอร์
81
นาย
สมคิด ลีลิตธรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
82
นาง
ยุพิน พินิจศักดิ์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นักวิชาการสถิติชำนาญการ
83
นาง
ยุพิน พินิจศักดิ์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นักวิชาการสถิติชำนาญการ
84
นาง
เข็มทอง เกตุหลิม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการระดับสูง
85
นาง
พรรณวดี สุกีธร ศาลแพ่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง
86
นาย
สันติ สิทธิเลิศพิศาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
87
นาง
เสริมพร กึ่งพุทธพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ผู้อำนวยการ
88
นาย
ณภัทร ชัยมงคล สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา นักเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส
89
นาย
ปรานต์ ดิลกคุณากุล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร
90
นางสาว
พิรานันท์ ศรีวิเชียร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
91
นางสาว
ศุภรัตน์ สมแสน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
92
นาย
เชาวนะ ไตรมาศ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
93
นาง
กาญจนาพร แก้วมรินทร์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
94
นาย
อิทธิพล พูลเขตร์กิจ กรมเจ้าท่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
95
นาง
วิภา พลพรรัตน์ การเคหะแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
96
นางสาว
ณัฐาภรณ์ วิวัฒฑนาภา กรมการท่องเที่ยว นักพัฒนาการท่องเที่ยว
97
นางสาว
สุวิสา ศรีสมัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นักศึกษาฝึกงาน
98
นาย
นภดล อาวุธกรรมปรีชา กรมการท่องเที่ยว นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
99
นางสาว
วรรณนิดา จำรัส สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นักศึกษาฝึกงาน
100
นางสาว
ชญณัฐฏ์ แก้วศิริพงษ์ สำนักงาน กสทช. พนักงานปฏิบัติการระดับต้น
101
นาย
พูลสิริ ธรรมสโรช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
102
นางสาว
ดวงดาว แก้วกาญจน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานด้านกฎหมายประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
103
นาง
อมรรัตน์ ทวีกุล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
104
นาย
อากร เกียรติโชควิวัฒน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักบริหารทั่วไประดับ 6
105
นาย
อานนท์ วิเศษ สำนักงาน กสทช. ผู้อำนวยการส่วน
106
นาย
มาโนชญ์ จารุสมบัติ สำนักงาน กสทช. ผู้อำนวยการสำนัก
107
นาง
จันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
108
นาง
วราภรณ์ อินทร์ทิพย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
109
นาย
ปริญญา ร่มแสง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวหน้างานสารสนเทศ
110
นาย
พชรพง ทุมมาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขานุการกรม
111
นาย
วิชานันท์ อุ่นจิตร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โปรแกรมเมอร์
112
นางสาว
สุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
113
นางสาว
จุลรัตน์ ศิวะศริยานนท์ บริษัท การบินไทย จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคลากร
114
นาย
ธานินทร์ สุทธิกุญชร บริษัท การบินไทย จำกัด ผู้จัดการกองแรงงานสัมพันธ์
115
ดร.
วิเชียร ฤกษ์พัฒกิจ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา
116
น.อ.
สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
117
นาย
ภควัต อัจฉริยปัญญา สถาบันพระปกเกล้า หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
118
นาย
ทวีศักดิ์ ศรีอรุณ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
119
นาย
ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ รองอธิบดี
120
นางสาว
จริมา ทองสวัสดิ์ กรมการท่องเที่ยว นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
121
นางสาว
รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักสถิติพยากรณ์
122
นาย
อดิศร สุทธิเลิศ กรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
123
นางสาว
ทอภัค คมขำ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักวิชาการ SMEs 6
124
นาง
จันทนา ชาญพิพัฒนชัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ
125
นาย
วิโรจน์ โชควิวัฒน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
126
พลอากาศตรี
อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร กองบัญชาการกองทัพไทย รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
127
นาง
เบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
128
นาย
นพดล ขาวบริสุทธิ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
129
นางสาว
พรเพ็ญ คำนูณวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผอ.ส่วนสารสนเทศ
130
นาย
มานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการนครหลวง
131
นางสาว
วรลักษณ์ แซ่โซว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
132
นาย
บัญชรชัย จันทร์บุษราคัม การประปานครหลวง รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ
133
นางสาว
กาญจนา อนุวณิชรุทธเวช การไฟฟ้านครหลวง นักประมวลผลข้อมูล 9
134
นางสาว
สุเนตรา เนตราคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์
135
นาย
เอก สิทธิเวคิน การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
136
นางสาว
ปาจรีย์ ซาลิมี การประปานครหลวง ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ
137
นาย
บุญลือ อินทรประจักษ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
138
นาง
ขนิษฐา ผลเจริญ การประปานครหลวง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
139
นางสาว
เนตรชนก ภุมมา การประปานครหลวง นักคอมพิวเตอร์7
140
นางสาว
อารยา เซ็นเชาวนิช การไฟฟ้านครหลวง นักประมวลผลข้อมูล 9
141
นาง
อลิสรา คูประสิทธิ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
142
นาย
ศิวัช ชาวบางงาม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
143
นาย
จุฬ สินชัยพานิช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
144
นาย
บัณฑิต แก้วงอก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
145
นาย
รุ่งโรจน์ บุญใส่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
146
ว่าที่ร้อย
ว่าที่ร้อยโท ยุรนันท์ โพธิ์ปั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
147
นาง
มารีย์ โอภาสเสถียร บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพองค์กร
148
นาย
ศศิวัฒน์ รัตนพันธุ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
149
นาย
เด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง
150
นาย
สุรศักดิ์ แก้วเกตุ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
151
นาย
ศิรนาถ สรศัดิ์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
152
นาย
ศุภชัย สุขุมาลจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
153
นางสาว
คมขวัญ กาญจนกุญชร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
154
นาง
กมลวรรณ ศรีเหรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
155
นาง
อิศยาภรณ์ ใจดี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร
156
นาย
พิสุทธิ์ รัตนนัฎ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ชำนาญการ
157
นางสาว
พิญญานันท์ วิริยกมลพร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
158
คุณ
จันทนี ธนรักษ์ สำนักราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ
159
นาย
กีรติ โกสีย์เจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ
160
นาง
อลิศรา พลับสกุล กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นักวิเทศสัมพันธ์
161
นาย
ธนะ อัลภาชน์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
162
นาย
อนุวัฒน์ วงศ์จำรัส กรมการขนส่งทางบก ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
163
นาง
สุวรรณา ดอกไม้คลี่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
164
นางสาว
จีรกุล ฝ้ายตระกูล กรมพัฒนาสังคมาแลุะสวัสดิการ พนักงานคอมพิวเตอร์
165
นางสาว
สุจรรยา กสิกิจ กรมพัฒนาสังคมาแลุะสวัสดิการ พนักงานระบบคอมพิวเตอร์
166
นาย
ไวทย์ศญากรณ์ เจริญยิ่ง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
167
นาย
อนิรุทธ์ ถนอมวัฒนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
168
นาง
ศศิธร กฤติยาภิชาตกุล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
169
น.ส
จินตนา โชติกุล บมจ.กสทโทรคมนาคม นักการพณิชการ 7
170
นางสาว
อัจฉราภรณ์ แดงเถิน บมจ กสท โทรคมนาคม นักบริหารงานพาณิชย์ 4
171
นางสาว
ภัทรดา ภิรมย์โยธี บมจ กสท โทรคมนาคม นักบริหารงานพาณิชย์ 4
172
นาย
วันชัย วราวิทย์ กรมการค้าต่างประเทศ รองอธิบดี
173
นาย
สุราษฎร์ สุขเนตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่าย
174
นาย
ศุภโชค วณิชชากรกูล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย
175
นาง
รจนา มาดหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิชาการเผยแพร่ ชำนาญการ
176
นาย
สุชาติ ขจรสายวงษ์ สำนักงานธนานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ
177
นางสาว
บุญศรี เห็นโสภา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิชาการเผยแพร่ ชำนาญการ
178
น.ส
จินตนา โชติกุล บมจ.กสทโทรคมนาคม นักบริหารงานพณิชการ 7
179
นางสาว
ปาณิสรา เพชรรัตน์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติการ
180
นาย
สมเกียรติ ปฎิรพ สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
181
นางสาว
ประภาพรรณ ปะพุธสะโร สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
182
นางสาว
กฤษศราภรณ์ ศรีสุข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
183
นาย
ขจรศักดิ์ สัมปัชชลิต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
184
นางสาว
ขนิษฐา รอดปรีชา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
185
นาย
กิตติพงษ์ ปวงจักร์ทา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
186
นาง
รัชนิดา พุ่มไทรย์ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 9
187
นางสาว
รัชดาภรณ์ เลาสุขศรี บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 7
188
พล.อ.ต.
ชวาลา ราชวงศ์ กองทัพอากาศ ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
189
นาง
อิสราพร กิจไพฑูรย์ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
190
น.อ.
นนทรี อินทรสาลี กองทัพอากาศ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
191
นาย
ปัญญา หร่องเจริญ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นักการข่าวชำนาญการ
192
พลเอก
เอกชัย ศรีวิลาศ สถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
193
นาวาเอก
ชัยวัฒน์ วงค์สุปไทย กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักปฏิบัติการ
194
นาง
สินีนาถ ดุลยสุข สำนักสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ
195
นาย
ธวัชัชัย บุญเกิด กรมอนามัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
196
นาย
ภัทรพงษ์ แก้วมณี สถาบันการพลศึกษา หัวหน้าศูนย์ข่าวสารของราชการ สถาบันการพลศึกษา
197
นางสาว
พงศ์สุภา ศิริสุขเจริญพร สถาบันการพลศึกษา หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
198
นาย
ทนงเดช สุทธิวรรโณภาส กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
199
นาง
อัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
200
นาย
อภิชัย กาญจนัษฐายี บมจ กสท โทรคมนาคม วิศวกร 7
201
น.ส.
สุปรียา รอดเรือง สำนักงานประกันสังคม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
202
นาย
อนุภาส ศิริเวช บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน Chief Systems Analyst
203
น.ส.
จรสพรรณ เอกอธิคมกิจ สำนักงานประกันสังคม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
204
นาง
บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
205
นางสาว
กัญญรัตน์ ซ้ายพัฒน์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
206
นางสาว
ประนอม คงพิกุล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
207
นาง
ธีราภรณ์ รัตนชัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
208
นางสาว
วัลภา ศรีพระนัส สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
209
นางสาว
ปิติพร ปิติเสรี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศ
210
นางสาว
ฐิติ์ผาสุข จรัสเจษฎา กรมเจราการค้าระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการศูนย์ AEC Information Center
211
นางสาว
สุทธินันท์ ธงศรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
212
นางสาว
จตุพร ชาญเลขา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักประชาสัมพันธ์
213
นาย
ชัยวัฒน์ คารวะพิทยากุล สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
214
นาง
ดิลกา สถิตพิพัฒน์ สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอ์ปฏิบัติการ
215
นาง
สิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
216
นาย
โรจน์ จินตมาศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ
217
นางสาว
จรัสศรี พลรัฐธนาสิทธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
218
นาย
สมชัย สมบัติสุวรรณ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
219
นางสาว
อัมพร ชาตบุษยมาส สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
220
นาง
ถวิล เพิ่มเพียรสิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
221
นางสาว
ปรียาพร ทรัพย์แสนยากร บมจ.อสมท / สำนักข่าวไทย / กอง บก.ไอที และนวัตกรรม ผู้สื่อข่าว
222
นาย
ปฏิภาณ อินหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
223
นาย
พนมไพร ม้าเพ็ง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
224
นาง
อนุสรา รักษาคำ สป.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผอ.ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
225
นาย
ศักดิ์ณรงค์ หมวดโพธิ์กลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
226
นางสาว
ทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ
227
นาย
ประดิษฐ์ กังสนารักษ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
228
นาย
โปรด สงวนศักดิ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
229
นาย
ชลสิทธิ์ มณีรัตนรุ่งเรื่อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
230
นางสาว
เบญจมาศ บางขะกุล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
231
น.สพ.
พรพิทักษ์ พันธ์หล้า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
232
นาย
ศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ อพท. หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว
233
นางสาว
ปิยะรัตน์ ศิริวรรณ การไฟฟ้านครหลวง นักประมวลผลข้อมูล
234
นางสาว
สุดารัตน์ เชิดเกียรติตระกูล การไฟฟ้านครหลวง พนักงานประมวลผลข้อมูล
235
นางสาว
ขนิษฐา สุดกังวาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
236
นาง
ศรีพนม บุนนาค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
237
นาย
อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
238
นาย
เกียรติศักดิ์ จันทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง วิศวกรใหญ่
239
นางสาว
ดรุณี พจนานุกูลกิจ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
240
นาง
ผุสดี หมู่พยัคฆ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
241
นางสาว
เปรมยุดา ตันติกนกพร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
242
นาย
ธนิตย์ สุขโข กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
243
นางสาว
ศิริวรรณ อิสริยะพฤทธิ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
244
นาย
ศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผอ.ศูนย์สารสนเทศฯ
245
นาย
สุทธิ สุโกศล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
246
นางสาว
กัญญาณัฐ นิลจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์