สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นาง
เปรมจิต สังขพงษ์ สำนักงานการปฏิรูปที่่ดินเพื่อเกษตรกรรม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2
นาย
ประสงค์ สุขแก้ว การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการกองแผนสารสนเทศและสื่อสาร
3
นาย
อภิชัย รัตนะเจริญธรรม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
นางสาว
ศิริธรณ์ เอกพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
5
นางสาว
กมลวรรณ ศีลาภิรัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก
6
นาย
ประยวน พันธ์สวัสดิ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7
นาย
ทรงวุฒิ โชติกาญจนวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนด้านสารสนเทศ
8
นาย
สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสารสนเทศการประกัน
9
นาย
เกียรติ วรพล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10
นาย
ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
11
นาง
มาริยาท ตั้งมิตรเจริญ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
12
นาย
จำลอง สิงห์โตงาม กรมประชาสัมพันธ์ รองอธิบดี
13
นางสาว
ชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล กรมอนามัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
14
นาวสาว
เพ็ญทิพย์ ศุภธีรเวทย์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15
นาย
ศักยา ชูใหม่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
16
นาย
กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
17
นาง
สิรินชญา กันธิยะ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
18
นาย
ชานน วาสิกศิริ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
19
นาย
วิชัย คงรัตนชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองอธิบดี
20
นาย
นิติ บุณญเกียรติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หัวหน้ากองนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ