สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นาง
ฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล กรมศุลกากร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
2
นาย
ขจรชัย ผดุงศุภไลย กรมธุรกิจพลังงาน รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
3
นาย
สากล ฐินะกุล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองอธิบดี
4
นาย
ณัฐ จับใจ กรมเจ้าท่า รองอธิบดี ด้านความปลอดภัย
5
นาย
พงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ ราชบัณฑิตยสถาน รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
6
พันตำรวจโท
วรรณพงษ์ คชรักษ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
7
นาง
สุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา กรมหม่อนไหม รองอธิบดี
8
นาง
บุญบันดาล ยุวนะศิริ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
9
นางสาว
สิบพัน วนวิสุทธิ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
10
นาย
ศักยา ชูใหม่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
11
นาย
พิพัฒน์ ขันทอง กรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
12
นาย
สัมพันธ์ สุวรรณทับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองอธิบดี
13
นางสาว
วันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
14
นางสาว
อัญชลี สินธุพันธ์ กรมการจัดหางาน ผู้ตรวจราชการกรม
15
นาย
วิชาญ เที่ยงธรรม กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดีกรมการข้าว
16
นาย
ณรงค์ ลีนานนท์ กรมชลประทาน รองอธิบดี
17
นาง
ไพรวรรณ พลวัน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
18
นาย
สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รองอธิบดี
19
นาย
นิวัติชัย คัมภีร์ กรมทรัพยากรน้ำ รองอธิบดี
20
นางสาว
รัชนีกร สรสิริ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
21
นาย
คมสัน จำรูญพงษ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รองเลขาธิการ
22
นางสาว
ปราณี ศรีประเสริฐ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
23
นาย
โอฬาร ศักยโรจน์กุล กรมโยธาธิการและผังเมือง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
24
นางสาว
อุรวี เงารุ่งเรือง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
25
นาย
ชาญนะ เอี่ยมแสง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26
คุณ
จันทนี ธนรักษ์ สำนักราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ
27
นางสาว
พัชรีพร หาญสกุล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รองอธิบดี
28
นาย
ไพรัช หวังดี กรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดี
29
นาย
วิสุทธิ์ จันมณี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้1 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้
30
นาย
ธัญญา เนติธรรมกุล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
31
พล.ต.ท.มล.
พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
32
นาย
วรเดช หาญประเสริฐ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ
33
นาง
ศิริพร เหลืองนวล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
34
นาง
วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รองอธิบดี
35
นาย
เสนอ ชูจันทร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดี
36
นาง
สิรินชญา กันธิยะ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
37
นาง
ไอรดา เหลืองวิไล สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รองผู้อำนวยการ
38
นาย
วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ สำนักงาน ก.พ. รองเลขาธิการ ก.พ.
39
นาย
วีรชาติ เขื่อนรัตน์ กรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
40
นาย
สมศักดิ์ จันทรรวงทอง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
41
นาย
เชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
42
นางสาว
ลัดดา แจ้งเกษมสุข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
43
นาย
สุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
44
นาย
นิยม จินดาปทีป บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
45
นางสาว
นันทนา พจนานันทกุล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
46
นาย
ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
47
นาง
บุญนาค พงษ์ภมร องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์